Kód predmetu:
421L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti z oblasti základných elektrochemických meraní, experimentov z oblasti chemickej kinetiky a koloidnej chémie. Študent ovláda prácu s konduktometrom, rôzne typy titrácií, základy práce s laboratórnymi galvanickými článkami a meranie elektromotorického napätia, meranie absorbancie farebných roztokov kolorimetrom. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie. Vie spracovať a vyhodnotiť získané experimentálne dáta pomocou počítačovej techniky. Vie aplikovať základné štatistické metódy na spracovanie dát.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I (N421L10_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (N421L8_4B) alebo úspešne absolvované Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie I (421L2_4B)
Stručná osnova predmetu:

Vodivostné merania. Elektródový potenciál a elektromotorické napätie galvanických článkov. Polarizácia elektród. Kinetika jednoduchých reakcií: hydrolýza octanu etylového, zánik farebnej formy fenolftaleínu v alkalickom prostredí. Stanovenie aktivačnej energie jodácie acetónu. Adsorpcia na pohyblivom fázovom rozhraní. Stanovenie molárneho absorpčného koeficienta.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Laboratórne cvičenie. Priama výučba: laboratórne cvičenia 26 hodín Nepriama výučba: príprava na laboratórne cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) – 10 hodín spracovanie protokolov – 20 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je hodnotený klasifikovaným zápočtom. Klasifikovaný zápočet tvorí hodnotenie za jednotlivé protokoly z laboratórnych prác (50 %) a preverovanie vedomostí počas cvičení (50 %). Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS