Kód predmetu:
421L3_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyzikálnej chémie II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:

Vodivostné merania. Elektródový potenciál a elektromotorické napätie galvanických článkov. Polarizácia elektród. Kinetika jednoduchých reakcií: hydrolýza octanu etylového, zánik farebnej formy fenolftaleínu v alkalickom prostredí. Stanovenie aktivačnej energie jodácie acetónu. Adsorpcia na pohyblivom fázovom rozhraní. Stanovenie molárneho absorpčného koeficienta.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS