Kód predmetu:
N424V1_4B
Názov predmetu:
Všeobecná ekonomická teória
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach postindustriálnej ekonomiky. Spozná problémy ekonomiky v procese globalizácie, úlohy vlády a trhu v postindusriálnej ekonomike, význam teórie informácií a rozhodovania na trhu v podmienkach rizika a neistoty.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a metodológia ekonomickej teórie
Základne problémy organizácie ekonomiky
Formovanie trhu a trhový mechanizmus
Teória dopytu a ponuky
Správanie spotrebiteľa a utváranie dopytu
Správanie firmy a utváranie ponuky
Trh výrobných faktorov
Makroekonomické výsledky a ich meranie
Spotreba, úspory a investície
Hospodárska politika štátu
Hospodárska politika EÚ
Základy medzinárodných ekonomických vzťahov
Ekonomický cyklus
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
  • BONDAREVA, I. – MAJERNÍK, M. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. 120 s. ISBN 978-80-227-4782-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
172

A 41.9 %

B 22.1 %

C 23.3 %

D 8.1 %

E 4.6 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS