Kód predmetu:
412C0_4B
Názov predmetu:
Chemická a potravinárska technológia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť informácie o chemickom a potravinárskom priemysle a o väzbách medzi jednotlivými technológiami
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Základné technologické procesy a zariadenia, suroviny chemického priemyslu a ich úprava, úprava vody, anorganický priemysel, anorganické materiály,technológia ropy a palív, petrochemický priemysel,makromolekulové látky, spracovanie poľnohospodárskych produktov, trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • FELLNER, P. – GABČOVÁ, J. – DANIELIK, V. – HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
  • DRDÁK, M. Základy potravinárskych technológii: Spracovanie rastlinných a živočíšnych surovín. Cereálne a fermentačné technológie. Uchovávanie,hygiena a ekológia potravín. Bratislava : Malé centrum, 1996. 511 s. ISBN 80-967064-1-1.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomný test
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS