Kód predmetu:
N400B0_4B
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Ukončenie a kredity:
skúška (15 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
M. Bakošová (2018/2019 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú technickú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:

Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.

Plánované vzdelávacie aktivity:
Záverečná práca, štátna skúška. Priama výučba: experimentálna práca v laboratóriu, konzultácie s vedúcim práce, obhajoba. Nepriama výučba: rešeršná práca, štúdium literatúry, spracovanie výsledkov (výpočty), vyhotovenie písomnej formy práce, príprava prezentácie. Pomer priamej a nepriamej výučby je daný tematickým zameraním práce.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie je štátna skúška.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS