Kód predmetu:
N400B0_4B
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Ukončenie a kredity:
skúška (15 kreditov)
Obsah predmetu:

Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS