Kód predmetu:
43301_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie v anglickom jazyku.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický
Celkový počet hodnotených študentov:
6994

A 98.6 %

B 1.4 %

C %

D %

E %

FX %

Garant predmetu:
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie jazykov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS