Kód predmetu:
43301_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina I
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Mgr. Zuzana Motešická, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu ovláda komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie v anglickom jazyku.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba (účasť na seminároch): 26 hodín Nepriama výučba (príprava na semináre): 24 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
test
Vyučovací jazyk:
anglický
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS