Kód predmetu:
N422V0_4B
Názov predmetu:
Vzdialené riadenie vnorených systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov pozostáva z dvoch kategórií: 10 priebežných testov (spolu max. 50b); a hodnotenia záverečného projektu (max. 50b). Výsledná známka je určená podľa nasledovných kritérií: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent nadobudne komplexné znalosti z oblasti vzdialeného riadenia fyzikálnych systémov prostredníctvom mikroovládačov a štandardizovaných počítačových technológií. Naučí sa prakticky aplikovať vedomosti z teórie riadenia na vybraných systémoch. Študent sa naučí pracovať s meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich analýzu. Študent ďalej nadobudne znalosti z oblasti prepájania vnorených systémov prostredníctvom komunikačných technológií a ich vzdialeného riedenia. Naučí sa riadené systémy pripájať do počítačovej siete a ovládať ich na diaľku napr. cez Internet. V rámci predmetu bude študent realizovať samostatný projekt pre vybraný systém a požiadavky na vzdialené riadenie.
Stručná osnova predmetu:
1. Vnorené systémy: Opakovanie
a. všeobecný úvod, charakterizácia, využitie v praxi
b. snímače a akčné členy
c. mikroovládače

2. Programovacie prostriedky mikroovládačov: Opakovanie

3. Úvod do Webových komunikačných technológií
a. HTTP a štruktúry prenášaných dát (XML, SOAP, JSON)
b. softvér pre emuláciu Webových služieb
c. najčastejšie používané komunikačné scenáre

4. Spôsoby komunikácie s riadiacim systémom
a. zber dát z riadiaceho systému
b. posielanie dát do riadiaceho systému a ich spracovanie

5. Sieťová komunikácia
a. pripojenie drôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

6. Sieťová bezdrôtová komunikácia
a. pripojenie bezdrôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

7. Pripojenie riadiaceho systému k Internetu

8. Vzdialené ovládanie vnorených systémov cez Webové rozhranie
a. vytvorenie jednoduchej Webovej aplikácie pre komunikáciu s mikroovládačom
b. vizualizácia procesných dát
c. ovládanie procesu cez Internet

9­.-12. Realizácia záverečného projektu

13. Prezentácia záverečného projektu
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TREVENNOR, A. Practical AVR Microcontrollers. Springer Science + Business Media New York: Apress, 2012. 416 s. ISBN 978-1-4302-4446-2.
  • MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR AT90S: 3. díl. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 374 s. ISBN 80-7300-209-4.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Odporúčam až po absolvovaní predmetu Základy riadenia vnorených systémov.
Celkový počet hodnotených študentov:
6

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Kalúz (2019/2020 – Zimný semester)
M. Kalúz (2018/2019 – Zimný semester)
M. Kalúz (2017/2018 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS