Kód predmetu:
N422M0_4I
Názov predmetu:
Modelovanie v procesnom priemysle
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Skúška je písomná a ústna. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 10%, protokoly zo zadaní s váhou 30% a každú časť skúšky s váhou 30%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy modelovania zložitejších procesov v chemickom a potravinárskom priemysle, a to procesov s rozloženými parametrami, prítokových a vsádzkových procesov. Vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania v procesnom priemysle, význam modelovania, statické a 
dynamické matematické modely rúrkových výmenníkov tepla, náplňových a 
etážových rektifikačných kolón, absorpčných kolón, extraktorov, rúrkových chemických reaktorov s katalyzátorom i bez katalyzátora, vsádzkových a prítokových chemických a biochemických reaktorov, vsádzkových extraktorov a rektifikačných kolón.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
51

A 54.9 %

B 21.6 %

C 11.8 %

D 9.8 %

E 0 %

FX 1.9 %

Vyučujúci:
R. Fáber, R. Paulen (2022/2023 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2021/2022 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
M. Bakošová, P. Valiauga, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec, M. Bakošová, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS