Kód predmetu:
N427N0_4I
Názov predmetu:
Numerické metódy v Matlabe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú písomné previerky. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 percent bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 percent bodov, na hodnotenie C najmenej 65 percent bodov, na hodnotenie D najmenej 60 percent bodov a na hodnotenie E najmenej 55 percent bodov.
Výsledky vzdelávania:
Použitie numerických metód na riešenie inžinierskych problémov. Využitie možností software MATLAB.
Stručná osnova predmetu:
1. Software Matlab história, možnosti, použitie.
2. Programovacie možnosti v Matlabe. 3.Význam maticového počtu v programovaní.
4. Test programovacích schopností
5. Numerické riešenie systémov lineárnych rovníc.
6. Numerické riešenie nelineárnych rovníc.
7. Numerické riešenie systémov nelineárnych rovníc.
8. Numerické integrovanie
9. Interpolácia, regresia
10. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc.
11. Numerické riešenie systémov diferenciálnych rovníc, fázové portréty
12. Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc - riešenie difúznej rovnice metódou sietí.
13. Záverečný test
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. – ŠABO, M. – POSPÍCHAL, J. Matematika III: Matematická štatistika a numerické metódy. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 202 s. ISBN 80-227-1840-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
55

A 56.4 %

B 34.5 %

C 3.6 %

D 3.6 %

E 1.9 %

FX 0 %

Vyučujúci:
Ľ. Horanská (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Horanská, Ľ. Horanská (2021/2022 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2016/2017 – Zimný semester)
M. Šabo (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS