Kód predmetu:
N434T0_4I
Názov predmetu:
Telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
Výsledky vzdelávania:
Utužovanie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
absolvovanie 13 hodín telesnej výchovy za semester
Celkový počet hodnotených študentov:
443

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie telesnej výchovy a športu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS