Kód predmetu:
N423L0_4I
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie zo separačných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa príprava študentov na laboratórnu prácu, získanie a vyhodnotenie nameraných údajov a záverečný protokol z každej laboratórnej práce. Absolvovanie 3 rôznych laboratórnych prác, vypracovanie a obhajoba protokolov z každej laboratórnej práce, prezentácia výsledkov z jednej práce formou verejnej prezentácie.
Výsledky vzdelávania:
Súčasťou predmetu Laboratórne cvičenie zo separačných procesov sú laboratórne práce, ktoré úzko naväzujú na poznatky získané v rámci prednášok a seminárov. Prácou v laboratóriu sa študenti oboznamujú s metódami získavania údajov pri filtráciách, membránových separáciách, adsorpcii a biotechnologických procesoch a získajú potrebnú laboratórnu zručnosť.
Stručná osnova predmetu:
Mikrofiltrácia a ultrafiltrácia
Membránové separačné procesy
Adsorpcia a desorpcia
Biotechnologické procesy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok inžinierskeho štúdia študijného programu chemické inžinierstvo
Celkový počet hodnotených študentov:
1081

A 49.2 %

B 38.8 %

C 10.4 %

D 1.2 %

E 0.4 %

FX 0 %

Vyučujúci:
P. Šuhaj, P. Timár (2017/2018 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS