Kód predmetu:
N400S2_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
semestrálny projekt – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, navrhnúť metódy na ich riešenie, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať experimenty a vyhodnotiť ich.
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
Celkový počet hodnotených študentov:
651

A 91.7 %

B 6.1 %

C 1.2 %

D 0.3 %

E 0.5 %

FX 0.2 %

Vyučujúci:
Ľ. Čirka, Z. Takáč (2020/2021 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS