Kód predmetu:
N427S0_4B
Názov predmetu:
Seminár z matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, 2x priebežný test, 12x test na počitači.
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnúť a zlepšiť základy zo stredoškolskej matematiky.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BELÁKOVÁ, S. – TAKÁČ, Z. – GALL, M. Základy matematiky pre technické odbory. Bratislava: STU, 2012.
  • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Brno: Prometheus, 2006. 371 s. ISBN 80-71963-37-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
2454

A 47.5 %

B 12.4 %

C 11.2 %

D 12.7 %

E 14.6 %

FX 1.6 %

Vyučujúci:
M. Baumgartner, M. Gall, P. Jánoš, M. Jasem, N. Krivoňáková, M. Langerová, A. Maťašovský (2023/2024 – Zimný semester)
V. Baláž, P. Jánoš, M. Jasem, M. Langerová, A. Maťašovský, Z. Ontkovičová, P. Viceník (2022/2023 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, P. Jánoš, M. Jasem, M. Langerová, A. Maťašovský, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2021/2022 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, P. Viceník, T. Visnyai (2020/2021 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, A. Maťašovský, M. Nehéz, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, I. Garaj, Ľ. Horanská, K. Chudá, N. Krivoňáková, M. Nehéz, J. Pačuta, S. Pavlíková, J. Poljovka, Z. Takáč, Š. Varga, M. Žitňanská (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS