Kód predmetu:
N427S0_4B
Názov predmetu:
Seminár z matematiky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Vyučujúci:
M. Baumgartner, M. Gall, P. Jánoš, M. Jasem, N. Krivoňáková, M. Langerová, A. Maťašovský (2023/2024 – Zimný semester)
V. Baláž, P. Jánoš, M. Jasem, M. Langerová, A. Maťašovský, Z. Ontkovičová, P. Viceník (2022/2023 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, P. Jánoš, M. Jasem, M. Langerová, A. Maťašovský, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2021/2022 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, P. Viceník, T. Visnyai (2020/2021 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, A. Maťašovský, M. Nehéz, P. Viceník, T. Visnyai (2019/2020 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2018/2019 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, Ľ. Horanská, M. Jasem, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, P. Viceník, T. Visnyai (2017/2018 – Zimný semester)
V. Baláž, Š. Boor, M. Gall, Ľ. Horanská, N. Krivoňáková, A. Maťašovský, M. Nehéz, S. Pavlíková, M. Šabo, Z. Takáč, P. Viceník, T. Visnyai (2016/2017 – Zimný semester)
V. Baláž, M. Gall, I. Garaj, Ľ. Horanská, K. Chudá, N. Krivoňáková, M. Nehéz, J. Pačuta, S. Pavlíková, J. Poljovka, Z. Takáč, Š. Varga, M. Žitňanská (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnúť a zlepšiť základy zo stredoškolskej matematiky.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BELÁKOVÁ, S. – TAKÁČ, Z. – GALL, M. Základy matematiky pre technické odbory. Bratislava: STU, 2012.
  • POLÁK, J. Středoškolská matematika v úlohách I. Brno: Prometheus, 2006. 371 s. ISBN 80-71963-37-2.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Plánované vzdelávacie aktivity: Priama výučba: cvičenia 26h. Nepriama výučba: príprava na cvičenia, práca na počítači (24h). Predmet sa realizuje formou cvičení a vypracovaní testou na počítači.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Metódy a kritériá hodnotenia: Hodnotenie predmetu je založené na práci počas semestra , 2 priebežné testy po 20 bodoch a 12 testov po 5 bodov cez počítač - domáca práca. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS