Kód predmetu:
N424F0_4I
Názov predmetu:
Finančný trh a podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti absolvujú vstupný a výstupný test v počte bodov 30. Minimálne musí študent dosiahnuť 20 bodov. Na skúške absolvuje študent test a ústnu časť v hodnote 70 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A- 75 bodov, E-56 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Zabezpečiť študentom prehľad v oblasti finančného trhu, jeho súčastí a vysvetliť základné pojmy z oblasti podnikových financií, financovania podniku.Predmet poskytuje aj poznatky o kapitálovom a peňažnom trhu, princípoch jeho fungovania ako aj prehľad o cenných papieroch a obchodovaní s nimi. Umožňuje získať základné znalosti o finančnom riadení hospodárenia podniku v podmienkach vymedzených legislatívou, o platobnom styku s peňažnými ústavmi a inými podnikateľskými subjektami.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie finančného trhu a jeho súčastí.
Peňažný trh, cenné papiere peňažného trhu.
Kapitálový trh, cenné papiere kapitálového trhu.
Burza cenných papierov a jej fungovanie.
Sprostredkovatelia na finančnom trhu.
Bankový systém SR.
Úverové zdroje.
Ako investovať – výnos, riziko, poistenie.
Životné istoty a riziká.
Význam peňazí a financovanie podniku.
Riadenie podnikových financií.
Medzinárodný finančný trh.
Offshore centrá a ich význam z hľadiska fungovania finančného trhu.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly finančného trhu. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 103 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
  • LEVINSON, M. The Economist Guide to Financial Markets . USA: The Economist News paper Ltd., 2010. 70 s. ISBN 978-1-61039-389-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje aj pre 2.ročník štúdia pre vybrané špecializácie
Celkový počet hodnotených študentov:
1097

A 39 %

B 27 %

C 18.3 %

D 9.1 %

E 6.6 %

FX 0 %

Vyučujúci:
H. Janáková, M. Zatrochová (2017/2018 – Zimný semester)
H. Janáková, M. Pánik, M. Zatrochová (2016/2017 – Zimný semester)
M. Zatrochová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS