Kód predmetu:
N400S3_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
semestrálny projekt – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, ktoré je potrebné riešiť. Študent vie navrhnúť metódy na ich riešenie problémov, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Študent vie navrhnúť teoretické prístupy a realizovať experimenty umožňujúce potvrdenie riešiteľnosti definovaného problému.
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie problému, ktorý sa bude riešiť v rámci projektu a diplomovej práce.
Návrh a realizácia experimentov so zameraním na tému projektu.
Vyhodnotenie experimentov a kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Vypracovanie správy kriticky hodnotiacej dosiahnuté teoretické a experimentálne výsledky.
Prezentácia dosiahnutých výsledkov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
Celkový počet hodnotených študentov:
417

A 91.4 %

B 6 %

C 1.9 %

D 0.2 %

E 0.5 %

FX 0 %

Vyučujúci:
Z. Takáč (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS