Číslo projektu:
EU-COVID-2021
Názov projektu:
Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
Grantová schéma:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Typ projektu:
Operačné programy
Začiatok projektu:
01.01.2021
Koniec projektu:
30.06.2023
Koordinátor:
Martin Klaučo
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Ľuboš Čirka, Miroslav Fikar, Matúš Furka, Marián Gall, Michaela Horváthová, Martin Kalúz, Karol Kiš, Naďa Krivoňáková, Zdenko Takáč

Projekt je primárne zameraný na vývoj SMART systému schopného na základe analýzy odpadových vôd detegovať možný návrat či ohniská ochorenia COVID-19 v populácii SR (skúmané budú aj možnosti čo najpresnejšieho určenia ohnísk nákazy v jednotlivých mestách). V ďalšej časti sa projekt zameriava aj na vývoj mikrosenzorov určených na rýchlu detekciu vírusu (v odpadovej vode a tiež aj v biologických vzorkách (sliny, na pokožke alebo v moči) u potenciálne nakazených. Projekt sa tiež zameriava na vývoj a testovanie inovatívnych degradačných a dekontaminačných postupov a technológií (vývoj technológie čistenia najmä odpadových vôd z bodových zdrojov akým sú zdravotné zariadenia, technológie modifikujúce postup úpravy pitných vôd, antivirotické materiály na báze vybraných polymérov a modifikácia nanovlákien za účelom výroby ochranných oblekov) schopných s vysokou účinnosťou preventívne chrániť nie len civilné obyvateľstvo ale aj techniku či vybavenie využívajúce bezpečnostné zložky štátu (dekontaminácia stanov či techniky na báze nechlórovaných oxidačných činidiel). V rámci čistenia  a úpravy vôd alebo dekontaminácie budú skúmané najmä nové typy sorpčných materiálov na báze uhlíka a kremíka, vybrané nanomateriály a ich modifikácie, membránových technológii a zelené oxidačné činidla či ich možných kombinácií.

Projekt je realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít nezávislého výskumu a vývoja, pričom jedna je implementovaná v rámci 15% flexibility. Projekt bude implementovaný robustným interdisciplinárnym tímom špičkových vedeckých pracovníkov troch fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, konkrétne: Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (MTF), Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) a Fakulty elektroniky a informatiky (FEI).


Úlohy za ktoré zodpovedajú členovia UIAM sú:

  • Spracovanie meraných koncetrácií a údajov.
  • Tvorba štatistických modelov.
  • Tvorba predikčných modelov na základe strojového učenia.
  • Príprava databázového riešenia.
  • Príprava webového nástroja na zobrazovanie meraných údajov a výsledných modelov.

Publikácie

2021

  1. N. Krivoňáková – A. Šoltýsová – M. Tamáš – Z. Takáč – J. Krahulec – A. Ficek – M. Gál – M. Gall – M. Fehér – A. Krivjanská – I. Horáková – N. Belišová – A. Butor Škulcová – P. Bímová – T. Mackuľak: Mathematical modeling based on RT‑qPCR analysis of SARS‑CoV‑2 in wastewater as a tool for epidemiology. Scientific Reports, č. art. no. 19456, zv. 11, str. 1–10, 2021.

Riešitelia


Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Posledná aktualizácia: 12.09.2020 11:54
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS