Číslo projektu:
Nadácia Tatra banky - 2021VZDinst008 (7805)
Názov projektu:
Vybudovanie Smart Eco Greenhouse VESNA
Grantová schéma:
Nadácia Tatra banky
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.12.2021
Koniec projektu:
30.11.2022
Zodpovedný riešiteľ:
Juraj Oravec
Riešitelia:
Peter Bakaráč, Matúš Furka, Lenka Galčíková, Michaela Horváthová

Predkladaný projekt návrhu SMART ECO Greenhouse VESNA významne prispieva k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu v oblasti automatizácie a riadenia procesov, sieťovej komunikácie a návrhu softvéru. V teoretickej oblasti projekt prináša aktuálne vedomosti z medzinárodného vedeckého prostredia v oblasti automatizácie a návrhu riadenia procesov. Projekt svojim jasným akcentom na environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť prepája vzdelávací proces s aktuálnymi potrebami praxe, čím zvyšuje zručnosti potrebné pre úspešné uplatnenie absolventov. Projekt svojim charakterom súčasne rozširuje vzdelávací proces o moderné prvky tímovej práce, významne prehlbuje mäkké zručnosti, pričom súčasne podporuje odborný rast študentov a pedagógov.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS