Číslo projektu:
SK-CZ-0042-07
Názov projektu:
Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.01.2008
Koniec projektu:
31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ:
Monika Bakošová
Riešitelia:
Miroslav Fikar, Michal Kvasnica, Katarína Matejičková, Alajos Mészáros, Anna Vasičkaninová, Jana Závacká

Názov: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla

Číslo projektu: SK-CZ-0042-07

Partneri

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenie procesov (zodpovedá riešiteľka: M. Bakošová)
 • Univerzita T. Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky (zodpovedný riešiteľ: R. Prokop)

Zodpovedná riešiteľka z ÚIAM: M. Bakošová

Ostatní riešitelia z ÚIAM: M. Fikar, A. Mészáros, M. Kvasnica, A. Vasičkaninová, K. Vaneková, J. Závacká

Čas riešenia: 2008-2009

Kľúčové slová: robustné riadenie, neurčitosť, optimalizácia, evolučnný algoritmus, riadenie procesov, modelovanie

Anotácia projektu

Vedecký projekt sa zameriava na vývoj modelrných algoritmov riadenia pre procesy typické pre chemické a potravinárske technológie, ako napríklad výmenníky tepla, rektifikačné kolóny, chemické reaktory a iné. Návrh algortimov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a optimálneho riadenia. Rozpracovanie metód robustného riadenia pre systémy s parametrickými neurčitosťami a metód optimalizácie s využitím evolučných algoritmov tvorí jadro projektu. Navrhnutéalgoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.

Ciele projektu

 • Štúdium a implementácia metód pre analýzu systémov s parametrickou, dynamickou a zmiešanou neurčitosťou.
 • Rozvoj robustného riadenia, predevšetkým metód pre robustnú stabilizáciu systémov s neurčitosťami pomocou statickej spätnej väzby s využitím LMI, a aplikácia tohoto prístupu na procesy chemickej technológie.
 • Riadenie systémov s oneskorením s využitím metód robustného riadenia a syntézy v okruhu meromorfných funkcií.
 • Vývoj metód pro syntézu robustných regulátorov založených na vstupno-výstupných modeloch procesov a aplikácie na procesy chemickej technológie.
 • Využitie metódy autotuningu pre ladenie regulátorov, a to tak statických, ako aj adaptívnych.
 • Štúdium vlastností evolučných algoritmov, najmä algoritmov diferenciálnej migrácie, a porovnanie s existujúcimi postupmi pro globálnu optimalizáciu.
 • Overenie funkčnosti metódy algebraickej mi‑syntézy na simulačných modeloch niektorých nelineárnych systémov a porovnanie so štandardnými nástrojmi pre syntézu robustných regulátorov.
 • Návrh moderných algoritmov riadenia založených na princípoch robustného riadenia a klasickej globálnej optimalizácie.
 • Vytvorenie knižnice algoritmov pre robustné riadenie.
 • Vytvorenie toolboxov pre návrh a simuláciu v prostredí MATLAB-Simulink, ktoré implementujú a overují metódu autotuningu.
 • Vytvorenie internetovej verzie toolboxu MODELTOOL, který bude obsahovať modely rôznych typov rektifikačných kolón, výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov a zásobníkov kvapalín.
 • Pripojenie výmenníka tepla, chemického reaktora a rektifikačnej kolony k riadiacemu systému SIMATIC.
 • Overenie teoretických výsledkov simulačna a na laboratórnych modeloch procesov dostupných na oboch pracoviskách.
 • Aplikácia niektorých metód riadenia na reálne modely v rámci systému LABI pomocou webového rozhrania pre identifikáciu a riadenie.
 • Transformace teoretických a experimentálních výsledků do průmyslových podmínek a demonstrace výhod použití moderních algoritmu řízení procesů v chemickém a potravinářském průmyslu na Slovensku a v České republice.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS