Číslo projektu:
SK-CZ-0042-07
Názov projektu:
Sk-Cz spolupráca: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.01.2008
Koniec projektu:
31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ:
Monika Bakošová
Riešitelia:
Miroslav Fikar, Michal Kvasnica, Katarína Matejičková, Alajos Mészáros, Anna Vasičkaninová, Jana Závacká

Názov: Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla

Číslo projektu: SK-CZ-0042-07

Partneri

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenie procesov (zodpovedá riešiteľka: M. Bakošová)
 • Univerzita T. Baťu v Zlíne, Fakulta aplikovanej informatiky (zodpovedný riešiteľ: R. Prokop)

Zodpovedná riešiteľka z ÚIAM: M. Bakošová

Ostatní riešitelia z ÚIAM: M. Fikar, A. Mészáros, M. Kvasnica, A. Vasičkaninová, K. Vaneková, J. Závacká

Čas riešenia: 2008-2009

Kľúčové slová: robustné riadenie, neurčitosť, optimalizácia, evolučnný algoritmus, riadenie procesov, modelovanie

Anotácia projektu

Vedecký projekt sa zameriava na vývoj modelrných algoritmov riadenia pre procesy typické pre chemické a potravinárske technológie, ako napríklad výmenníky tepla, rektifikačné kolóny, chemické reaktory a iné. Návrh algortimov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a optimálneho riadenia. Rozpracovanie metód robustného riadenia pre systémy s parametrickými neurčitosťami a metód optimalizácie s využitím evolučných algoritmov tvorí jadro projektu. Navrhnutéalgoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.

Ciele projektu

 • Štúdium a implementácia metód pre analýzu systémov s parametrickou, dynamickou a zmiešanou neurčitosťou.
 • Rozvoj robustného riadenia, predevšetkým metód pre robustnú stabilizáciu systémov s neurčitosťami pomocou statickej spätnej väzby s využitím LMI, a aplikácia tohoto prístupu na procesy chemickej technológie.
 • Riadenie systémov s oneskorením s využitím metód robustného riadenia a syntézy v okruhu meromorfných funkcií.
 • Vývoj metód pro syntézu robustných regulátorov založených na vstupno-výstupných modeloch procesov a aplikácie na procesy chemickej technológie.
 • Využitie metódy autotuningu pre ladenie regulátorov, a to tak statických, ako aj adaptívnych.
 • Štúdium vlastností evolučných algoritmov, najmä algoritmov diferenciálnej migrácie, a porovnanie s existujúcimi postupmi pro globálnu optimalizáciu.
 • Overenie funkčnosti metódy algebraickej mi‑syntézy na simulačných modeloch niektorých nelineárnych systémov a porovnanie so štandardnými nástrojmi pre syntézu robustných regulátorov.
 • Návrh moderných algoritmov riadenia založených na princípoch robustného riadenia a klasickej globálnej optimalizácie.
 • Vytvorenie knižnice algoritmov pre robustné riadenie.
 • Vytvorenie toolboxov pre návrh a simuláciu v prostredí MATLAB-Simulink, ktoré implementujú a overují metódu autotuningu.
 • Vytvorenie internetovej verzie toolboxu MODELTOOL, který bude obsahovať modely rôznych typov rektifikačných kolón, výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov a zásobníkov kvapalín.
 • Pripojenie výmenníka tepla, chemického reaktora a rektifikačnej kolony k riadiacemu systému SIMATIC.
 • Overenie teoretických výsledkov simulačna a na laboratórnych modeloch procesov dostupných na oboch pracoviskách.
 • Aplikácia niektorých metód riadenia na reálne modely v rámci systému LABI pomocou webového rozhrania pre identifikáciu a riadenie.
 • Transformace teoretických a experimentálních výsledků do průmyslových podmínek a demonstrace výhod použití moderních algoritmu řízení procesů v chemickém a potravinářském průmyslu na Slovensku a v České republice.

Riešitelia

2008

 1. Monika Bakošová
 2. Miroslav Fikar
 3. Michal Kvasnica
 4. Katarína Matejičková
 5. Alajos Mészáros
 6. Anna Vasičkaninová
 7. Jana Závacká

2009

 1. Monika Bakošová
 2. Miroslav Fikar
 3. Michal Kvasnica
 4. Katarína Matejičková
 5. Alajos Mészáros
 6. Anna Vasičkaninová
 7. Jana Závacká
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS