Číslo projektu:
1897
Názov projektu:
Zabezpečené spracovanie dát z meraní v chemickom priemysle
Grantová schéma:
Výzva pre mladých výskumníkov
Typ projektu:
Ostatné projekty
Začiatok projektu:
01.01.2023
Koniec projektu:
31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ za STU:
Matúš Furka

Anotácia projektu

S napredujúcimi technikami tvorby senzorov a spracovania dát narastá aj počet možností, ako takéto siete napadnúť. Mnohokrát citlivé údaje komunikované v rámci siete môžu uniknúť vďaka priemyselnej špionáži a pod. Ak by sa útočník dostal do komunikačnej siete a mal prístup k meracím alebo ovládacím členom, veľmi jednoducho by dokázal proces vyradiť z prevádzky a tým znehodnotiť výsledný produkt. Z toho dôvodu je dôležité zabezpečiť komunikáciu medzi jednotlivými elementami. Jednou z možností je využiť klasické šifrovacie algoritmy, ktoré využitím algoritmov a matematických vzťahov pretransformujú pôvodnú správu do tvaru nečitateľného pre útočníka. Častokrát je však žiadané tieto správy (údaje) nejakým spôsobom spracovať (napr. vypočítať priemer). V takom prípade je nutné aby každý jeden element senzorickej siete mal k dispozícií kľúč. Inak povedané, napadnutie ľubovoľného elementu siete umožní prístup k všetkým údajom. Riešením takéhoto problému je využitie tzv. homomorfných šifrovacích algoritmov, ktoré pomocou homomorfizmu  dokážu vykonávať matematické operácie nad zašifrovanými údajmi. Tieto algoritmy umožňujú spracovávať údaje bez nutnosti ich rozšifrovania. Cieľom projektu bude využiť homomorfné šifrovacie algoritmy na zabezpečenie údajov počas  komunikácie a ich spracovania v rámci senzorickej siete chemického procesu a zabezpečiť tak samotný proces voči možným útokom, resp. priemyselnej špionáže. 


Publikácie

2023

  1. M. Furka – J. HolazaM. Klaučo: Towards Fully Homomorphic Explicit Model Predictive Control via Polynomial Approximation. Editor(i): R. Paulen and M. Fikar, V Proceedings of the 24th International Conference on Process Control - Summaries Volume, Slovak Chemical Library, Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, SK812-37, Bratislava, Slovakia, 2023.

Riešitelia

2023

  1. Matúš Furka

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matúš Furka, PhD.
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 9:17
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS