Číslo projektu:
VEGA 1/3012/06
Názov projektu:
Konjunktívne agregačné operátory
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
00.00.2006
Koniec projektu:
00.00.2008

Názov: Konjunktívne agregačné operátory

Číslo: VEGA 1/3012/06

Doba riešenia: 1.1.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. A. Kolesárová, CSc.

Ostatní riešitelia: Ing. P. Sarkoci (2006-2007), Ing. D. Zelisková (2006)

Partneri: ostatni riešitelia: Doc. RNDr. P.Volauf, CSc. (FEI), Doc. RNDr. J. Dobrakovová , CSc. (SjF), Doc. RNDr. M. Kalina, CSc. (SvF), Mgr. J. Mordelová, PhD. (SvF)

Ciele projektu:

1. etapa

 • Konštrukcia binárnych 1-lipschitzovských agregačných operátorov resp. ich najlepších ohraničení, zo známych čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru vo všeobecnosti, ako aj získanie výsledkov v špeciálnych triedach operátorov, vrátane kopúl a kvázi-kopúl
 • Štúdium vlastností a štruktúry diskrétnych kvázi-kopúl
 • Zavedenie diskrétnych kopúl, preskúmanie ich vlastností, štruktúry, štatistického významu a použitia
 • na modelovanie závislostnej štruktúry diskrétnych náhodných premenných
 • Identifikácia kopúl na základe pozorovaných dát, vytvorenie softwaru na počítačové spracovanie dát
 • Skúmanie dominancie v špeciálnych parametrických triedach triangulárnych noriem
 • Budovanie fuzzy topológií na základe pojmu fuzzy blízkosti

2. etapa

 • Konštrukcia viacrozmerných 1-lipschitzovských agregačných operátorov resp. ich najlepších ohraničení zo známych čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru v špeciálnych triedach 1-lipschitzovských agregačných operátorov
 • Skúmanie k-lipschitzovských agregačných operátorov
 • Vyšetrovanie vzťahu medzi vlastnosťami kopúl a rôznymi mierami asociácie stochastických veličín
 • Skúmanie tranzitívnosti dominancie
 • Preskúmanie štruktúry množiny všetkých riešení Mulhollandovej nerovnice
 • Dominancia diskrétnych t–noriem
 • Použitie agregačných operátorov a dominancie pri zavádzaní fuzzy topologií

Klúčové slová:

Agregačný operátor, kopula, kvázi-kopula, triangulárna norma, dominancia, fuzzy topológia

Anotácia:

Konštrukcia 1-lipschitzovských agregačných operátorov resp. ich najlepších ohraničení z čiastočných informácií na podmnožinách definčného oboru. Získanie výsledkov v špeciálnych triedach 1-lipschitzovských agregačných operátorov, vrátane kopúl a kvázi-kopúl. Zavedenie diskrétnych kopúl, štúdium ich vlastností, štruktúry a použitia v oblasti matematickej štatistiky a stochastických procesov. Identifikácia kopúl na základe pozorovaných dát, vytvorenie softwaru a aplikácia výsledkov na skúmanie závislostnej štruktúry náhodných premenných. Vyšetrovanie vzťahu kopúl a rôznych mier asociácie medzi stochastickými veličinami. Skúmanie dominancie triangulárnych noriem resp. všeobecných agregačných operátorov, budovanie topológií na základe pojmu fuzzy blízkosti v prostredí logickej neurčitosti, použitie agregačných operátorov a dominancie v oblasti fuzzy topológií

Publikácie

2009

 1. A. Kolesárová – R. Mesiar: Parametric characterization of aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems, č. 6, zv. 160, str. 816–831, 2009.

2008

 1. I. Garaj: Necentrálne T-rozdelenie a interval spoľahlivosti parametra necentrality. Forum Statisticum Slovacum, č. 1, zv. 4, str. 40–45, 2008.

2007

 1. F. Durante – A. Kolesárová – R. Mesiar – C. Sempi: Copulas with given values on a horizontal and a vertical section. Kybernetika, č. 4, zv. 43, str. 209–220, 2007.
 2. F. Durante – A. Kolesárová – R. Mesiar – C. Sempi: Copulas with given diagonal sections: novel constructions and applications. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, č. 4, zv. 15, str. 397–410, 2007.
 3. A. Kolesárová: Best possible bounds for 1-Lipschitz aggregation functions determined from a partial information, and consequences for quasi-copulas and copulas. str. 23–31, 2007.
 4. A. Kolesárová: Fuzzy utility functions. str. 21–27, 2007.
 5. R. Mesiar – A. Kolesárová – M. Komorníková – T. Calvo: A review of aggregation functions. str. 121–144, 2007.
 6. J. Mordelová – A. Kolesárová: Some results on discrete copulas. str. 145–150, 2007.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS