Číslo projektu:
VV-0551-11
Názov projektu:
Pokročilé a efektívne metódy optimálneho procesného riadenia
Typ projektu:
Výskumné projekty APVV
Začiatok projektu:
01.01.2012
Koniec projektu:
31.12.2015
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Jakub Bendžala, Ľuboš Čirka, Ján Drgoňa, Ján Dvoran, Juraj Holaza, Martin Jelemenský, Martin Kalúz, Mária Karšaiová, Martin Klaučo, Jana Kmeťová, Michal Kvasnica, Alajos Mészáros, Ján Mikleš, Juraj Oravec, Radoslav Paulen, Ayush Sharma, Alexander Szűcs, Juraj Števek, Bálint Takács, Richard Valo, Anna Vasičkaninová, Jana Závacká

Projekt číslo

APVV-0551-11

Čas riešenia 2012-2015

Abstrakt

Vedecký projekt sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti metód optimálneho riadenia so zameraním sa na nelineárne procesy typické v chemických a biochemických technológiách ako napríklad separácie, chemické reaktory, čistiarne odpadových vôd a iné. Jadrom projektu je návrh pokročilých metód a algoritmov riadenia, ktoré budú efektívnejšie ako súčasné v zmysle pamäťovej a výpočtovej náročnosti, a teda lepšie nasaditeľné v priemysle. Optimálne riadenie bude zahŕňať dynamickú optimalizáciu ako nástroj kvalitatívnej analýzy na vyššej úrovni generujúce optimálne trajektórie slúžiace ako cieľ.  Na nižšej úrovni budeme využívať suboptimálne prediktívne a robustné riadenie vychádzajúce z analýz dynamickej optimalizácie a budeme skúmať mieru suboptimálnosti týchto prístupov. Dôraz bude tiež kladený na softvérovú implementáciu navrhnutých riešení, ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti ako aj ich overenie v laboratórnych podmienkach.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je návrh pokročilých metód a algoritmov procesného riadenia, ktoré budú efektívnejšie ako súčasné v zmysle pamäťovej a výpočtovej náročnosti, a teda lepšie použiteľné v priemysle. Optimálne riadenie bude zahŕňať dynamickú optimalizáciu ako nástroj kvalitatívnej analýzy na vyššej úrovni, prediktívne a robustné riadenie na nižšej úrovni. Dôraz bude tiež kladený na softvérovú implementáciu navrhnutých riešení.

Ciele prvej etapy riešenia, rok 2012-2013: Analýza a návrh riešenia

 • Analýza a návrh matematických modelov pre opis procesov chemického priemyslu
 • Vývoj metodiky pre syntézu univerzálnych explicitných regulátorov
 • Návrh ďalšieho vývoja softvérového balíka MPT
 • Návrh rozhrania balíka MPT pre možnosť exportu optimálnych regulátorov priamo do priemyselných riadiacich systémov vo forme počítačového kódu
 • Analýza optimálnosti riadenia separačných a polymerizačných procesov

Ciele druhej etapy riešenia, roky 2013-2014: Vývoj metód

 • Robustné prediktívne riadenie procesov
 • Vylepšenie algoritmov pre spracovanie vyhľadávacích tabuliek explicitného MPC
 • Znižovanie počtu regiónov explicitného prediktívneho riadenia
 • Vývoj metód pre syntézu univerzálnych regulátorov laditeľných za behu
 • Návrh efektívnej implementácie pre automaty s obmedzenými zdrojmi či už na výkon procesora alebo na pamäť
 • Návrh globálnych metód optimalizácie procesov

Ciele tretej etapy riešenia, roky 2014-2015: Overenie a aplikácia metód

 • Analýza suboptimality optimálneho riadenia na nižšej úrovni
 • Implementácia nových metód efektívneho optimálneho riadenia v reálnom čase s akcentom na znižovanie pamäťovej a výpočtovej náročnosti
 • Vývoj dedikovaného softvérového produktu pre syntézu, analýzu a implementáciu prediktívneho riadenia pre chemickotechnologické procesy
 • Aplikácie metód optimálneho riadenia v procesnom riadení

 

Riešitelia

OIRP

Publikácie

2017

 1. D. Ingole – M. Kvasnica – H. De Silva – J. Gustafson: Reducing Memory Footprints in Explicit Model Predictive Control using Universal Numbers. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 12100–12105, 2017.

2016

 1. M. Jelemenský – M. KlaučoR. Paulen – J. Lauwers – F. Logist – J. Van Impe – M. Fikar: Time-Optimal Control and Parameter Estimation of Diafiltration Processes in the Presence of Membrane Fouling. V 11th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, including Biosystems, zv. 11, str. 242–247, 2016.
 2. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal control of diafiltration processes in the presence of membrane fouling. Computers & Chemical Engineering, zv. 91, str. 343–351, 2016.
 3. D. Pakšiová – M. Fikar – S. Skogestad: Modeling of Carbon Dioxide Removal using Membrane Contactors. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
 4. R. PaulenM. Fikar: Optimal Operation of Batch Membrane Processes, Springer, 2016.
 5. D. Picard – J. Drgoňa – L. Helsen – M. Kvasnica: Impact of the controller model complexity on MPC performance evaluation for building climate control. V The European Conference on Computational Optimization, Leuven, Belgium, zv. 4, 2016.
 6. A. Sharma – M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar: Estimation of membrane fouling parameters for concentrating lactose using nanofiltration. Editor(i): Zdravko Kravanja, Miloš Bogataj, V 26th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Portorož, Slovenia, zv. 26, str. 151–156, 2016.
 7. A. Sharma – M. Jelemenský – R. ValoM. KalúzM. Fikar: Process Control Education using a Laboratory Separation Process. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 4–9, 2016.
 8. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor - extended version. 2016.
 9. J. Števek – M. Fikar: Teaching aids for laboratory experiments with AR.Drone2 quadrotor. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 236–241, 2016.
 10. J. Števek – S. Katuščák – M. Fikar – L. Dubinyová: An automatic identification of wood materials from color images. Editor(i): J. Cigánek (SK), Š. Kozák (SK), A. Kozáková (SK),, V 2016 Cybernetics & Informatics (K&I), 28th International Conference, Levoča, zv. 28, 2016.
 11. B. Takács – J. Števek – R. ValoM. Kvasnica: Python Code Generation for Explicit MPC in MPT. V European Control Conference 2016, Aalborg, Denmark, str. 1328–1333, 2016.

2015

 1. J. Drgoňa – M. KlaučoM. Kvasnica: MPC-Based Reference Governors for Thermostatically Controlled Residential Buildings. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, 2015.
 2. J. Drgoňa – M. KlaučoR. Valo – J. Bendžala – M. Fikar: Model Identification and Predictive Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, 2015.
 3. M. Herceg – C. Jones – M. Kvasnica – M. Morari: Enumeration-based approach to solving parametric linear complementarity problems. Automatica, č. 62, str. 243–248, 2015.
 4. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Nearly optimal simple explicit MPC controllers with stability and feasibility guarantees. Optimal Control Applications and Methods, č. 6, zv. 35, 2015.
 5. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Safety Verification of Implicitly Defined MPC Feedback Laws. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2552–2557, 2015.
 6. M. Honek – M. Kvasnica – A. Szűcs – P. Šimončič – M. Fikar – B. Rohaľ-Ilkiv: A low-complexity explicit MPC controller for AFR control. Control Engineering Practice, č. 60, str. 118–127, 2015.
 7. D. Ingole – M. Kvasnica: FPGA Implementation of Explicit Model Predictive Control for Closed Loop Control of Depth of Anesthesia. V Preprints of the 5th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, str. 484–489, 2015.
 8. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Operation of Multi-Component Batch Diafiltration. Computers & Chemical Engineering, zv. 83, str. 131–138, 2015.
 9. M. Jelemenský – A. Sharma – R. PaulenM. Fikar: Time-optimal Operation of Diafiltration Processes in the Presence of Fouling. Editor(i): Krist V. Gernaey and Jakob K. Huusom and Rafiqul Gani, V 12th International Symposium on Process Systems Engineering And 25th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Copenhagen, Denmark, str. 1577–1582, 2015.
 10. M. Kalúz – J. García-Zubía – M. FikarĽ. Čirka: A Flexible and Configurable Architecture for Automatic Control Remote Laboratories. IEEE Transactions on Learning Technologies, č. 3, zv. 8, str. 299–310, 2015.
 11. M. Kvasnica – J. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3 (Extended version). 2015.
 12. M. Kvasnica – J. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2600–2605, 2015.
 13. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – S. Di Cairano: On Region-Free Explicit Model Predictive Control. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 3669–3674, 2015.
 14. J. OravecM. Bakošová: Alternative LMI-based Robust MPC Design Approaches. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 180–184, 2015.
 15. J. OravecM. Bakošová: Robust Model Predictive Control Based on Nominal System Optimization and Control Input Saturation. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 314–319, 2015.
 16. J. OravecM. Bakošová: Robust MPC Based on Nominal System Optimization and Weighted Control Input Saturation. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 6239–6244, 2015.
 17. J. OravecM. BakošováA. Mészáros: Comparison of Robust Model-based Control Strategies Used for a Heat Exchanger Network. Chemical Engineering Transactions, zv. 45, str. 397–402, 2015.
 18. J. OravecM. KalúzĽ. ČirkaM. BakošováM. Fikar: WebPIDDESIGN for Robust PID Controller Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 393–399, 2015.
 19. J. OravecM. KalúzĽ. ČirkaM. FikarM. Bakošová: WebPIDDESIGN – Software for PID Controller Design Management. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 3020–3025, 2015.
 20. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Optimal Vehicle Routing with Interception of Targets’ Neighbourhoods. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2538–2543, 2015.
 21. R. Paulen – M. Jelemenský – Z. Kovacs – M. Fikar: Economically optimal batch diafiltration via analytical multi-objective optimal control. Journal of Process Control, zv. 28, str. 73–82, 2015.
 22. B. Takács – J. Holaza – J. Števek – M. Kvasnica: Export of Explicit Model Predictive Control to Python. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 78–83, 2015.

2014

 1. M. BakošováJ. Oravec: PDLF-based Robust MPC of a Heat Exchanger Network. Editor(i): Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš, Peng Yen Liew, Jun Yow Yong, V Chemical Engineering Transactions, AIDIC, zv. 39, str. 145–150, 2014.
 2. M. BakošováJ. Oravec: Robust Model Predictive Control for Heat Exchanger Network. Applied Thermal Engineering, č. 1, zv. 73, str. 924–930, 2014.
 3. M. Fikar: Modelling, Control, and Optimisation of Membrane Processes. Editor(i): Ivo Petráš, Igor Podlubny, Ján Kačur, Radim Farana, V Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference, Velke Karlovice, Czech Republic, str. 109–114, 2014.
 4. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-Optimal Control of Batch Multi-Component Diafiltration Processes. Editor(i): Jirí Jaromír Klemeš, Petar Sabev Varbanov, Peng Yen Liew, V 24th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier B.V, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands, zv. 2014, str. 553–558, 2014.
 5. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Time-optimal Diafiltration in the Presence of Membrane Fouling. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 4897–4902, 2014.
 6. M. Kalúz: Multipurpose and Low-Cost Architectures for Automatic Control Remote Laboratories. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2014.
 7. M. KalúzĽ. ČirkaR. ValoM. Fikar: ArPi Lab: A Low-cost Remote Laboratory for Control Education. V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, 2014.
 8. M. Klaučo – S. Blažek – M. KvasnicaM. Fikar: Mixed-Integer SOCP Formulation of the Path Planning Problem for Heterogeneous Multi-Vehicle Systems. V European Control Conference 2014, Strasbourg, France, str. 1474–1479, 2014.
 9. M. Klaučo – M. Jelemenský – R. ValoM. Fikar: Identification and Control of a Laboratory Distillation Column. Editor(i): J. Cigánek, Š. Kozák, A. Kozáková, D. Rosinová, V Medzinárodná konferencia Kybernetika a Informatika '14, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Oščadnica, zv. 27, 2014.
 10. M. KlaučoM. Kvasnica: Explicit MPC Approach to PMV-Based Thermal Comfort Control. V 53rd IEEE Conference on Decision and Control, Los Angeles, California, USA, zv. 53, str. 4856–4861, 2014.
 11. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Analysis of optimal operation of a fed-batch emulsion copolymerization reactor used for production of particles with core–shell morphology. Computers & Chemical Engineering, zv. 66, str. 233–243, 2014.
 12. A. Szűcs: Algorithms for Process Modelling and Fast Model Predictive Control. ÚIAM FCHPT STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, 2014.
 13. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Vrbický: An Application of Multi-parametric Programming in Integrated Circuit Automation (Slotting Problem). V Preprints of the 19th IFAC World Congress Cape Town (South Africa) August 24 - August 29, 2014, str. 10275–10280, 2014.
 14. A. VasičkaninováM. Bakošová: Control of a Heat Exchanger Using Takagi-Sugeno Fuzzy Model. Editor(i): Ivo Petráš, Igor Podlubny, Ján Kačur, Radim Farana, V Proceedings of 15th International Carpathian Control Conference, Velke Karlovice, Czech Republic, str. 646–651, 2014.

2013

 1. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: New Features in Random Assignment - Module for LMS Moodle. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–6, 2013.
 2. Ľ. ČirkaM. KalúzM. Fikar: Virtual Laboratories for Control Education. V Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Inovačný proces v e-learningu, Ekonóm, str. 1–5, 2013.
 3. J. Drgoňa – M. Kvasnica: Comparison of MPC Strategies for Building Control. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 401–406, 2013.
 4. J. Drgoňa – M. KvasnicaM. KlaučoM. Fikar: Explicit Stochastic MPC Approach to Building Temperature Control. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 6440–6445, 2013.
 5. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: Synthesis of Simple Explicit MPC Optimizers by Function Approximation. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 377–382, 2013.
 6. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Batch Ultrafiltration with Diafiltration under Limiting Flux Conditions. V Desalination using membrane technology, Elsevier, č. 1, zv. 1, 2013.
 7. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Diluant Addition for Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 415–420, 2013.
 8. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Multi-objective optimal control of ultrafiltration/diafiltration processes. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 3384–3389, 2013.
 9. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Control of Batch Diafiltration Processes. V IEEE Multi-Conference on Systems and Control, Hyderabad, India, str. 734–739, 2013.
 10. M. Jelemenský – R. PaulenM. Fikar – Z. Kovacs: Economically Optimal Water Utilization in Batch Ultrafiltration/Diafiltration Processes. V Permea 2013 - Proceedings of the 6th Membrane Conference of the Visegad Countries, str. 27–27, 2013.
 11. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: Simplifying the Implementation of Remote Laboratories in Educational Environments Using Industrial Hardware. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 522–527, 2013.
 12. M. Kalúz – J. García-Zubía – P. Orduña – M. FikarĽ. Čirka: Sharing Control Laboratories by Remote Laboratory Management System WebLab-Deusto. Editor(i): Sebastián Dormido, V Proceedings of 10th IFAC Symposium on Advances in Control Education, International Federation of Automatic Control, Sheffield, UK, zv. 10, str. 345–350, 2013.
 13. M. Kvasnica – J. Hledík – I. Rauová – M. Fikar: Complexity reduction of explicit model predictive control via separation. Automatica, č. 6, zv. 49, str. 1776–1781, 2013.
 14. M. Kvasnica – A. Szűcs – M. Fikar – J. Drgoňa: Explicit MPC of LPV Systems in the Controllable Canonical Form. V 2013 European Control Conference, str. 1035–1040, 2013.
 15. J. Oravec – S. Blažek – M. Kvasnica: Simplification of Explicit MPC Solutions via Inner and Outer Approximations. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 389–394, 2013.
 16. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Dynamic optimization of semi-batch emulsion copolymerization reactor for styrene/butyl acrylate in the presence of a chain transfer agent. Editor(i): Andrzej Kraslawski and Ilkka Turunen, V 23rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands, zv. 32, str. 721–726, 2013.
 17. R. Paulen – B. Benyahia – M. A. Latifi – M. Fikar: Optimal feeding of emulsion polymerization reactor for styrene and butyl acrylate copolymerization. Editor(i): Fikar, M., Kvasnica, M., V Proceedings of the 19th International Conference on Process Control, Slovak University of Technology in Bratislava, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 427–432, 2013.
 18. R. Paulen – M. Jelemenský – M. Fikar – Z. Kovacs: Optimal balancing of temporal and buffer costs for ultrafiltration/diafiltration processes under limiting flux conditions. Journal of Membrane Science, zv. 444, str. 87–95, 2013.
 19. R. Paulen – M. Villanueva – M. Fikar – B. Chachuat: Guaranteed Parameter Estimation in Nonlinear Dynamic Systems using Improved Bounding Techniques. V Proceedings of the 12th European Control Conference, Zurich, Switzerland, str. 4514–4519, 2013.
 20. M. Podmajerský – M. Fikar – B. Chachuat: Measurement-based optimization of batch and repetitive processes using an integrated two-layer architecture. Journal of Process Control, č. 7, zv. 23, str. 943–955, 2013.
 21. B. Takács – J. Holaza – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Nearly-Optimal Simple Explicit MPC Regulators with Recursive Feasibility Guarantees. V IEEE Conference on Decision and Control, Florence, Italy, str. 7089–7094, 2013.
 22. M. Villanueva – R. Paulen – B. Houska – B. Chachuat: Enclosing the Reachable Set of Parametric ODEs using Taylor Models and Ellipsoidal Calculus. Editor(i): Andrzej Kraslawski and Ilkka Turunen, V 23rd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands, zv. 32, str. 979–984, 2013.

2012

 1. L. Blahová – J. Dvoran – J. Kmeťová: Neuro-fuzzy control design of processes in chemical technologies. Archives of Control Sciences, č. 2, zv. 22, str. 233–250, 2012.
 2. S. Blažek – M. KvasnicaM. Fikar: Java-based Platform for Testing and Validation of Explicit Model Predictive Control, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 110–114, 2012.
 3. M. Jelemenský – L. Petáková – R. PaulenM. Fikar: Dynamic optimization of emulsion polymerization reactor, V Selected Topics in Modelling and Control, Editor(i): Mikleš, J., Veselý, V., Slovak University of Technology Press, č. 8, str. 1–6, 2012.
 4. M. KalúzĽ. ČirkaM. Fikar: On-line Matlab-based Educational Tools for Process Control Related Courses. V 20th Annual Conference Proceedings: Technical Computing Bratislava 2012, RT Systems, s.r.o., str. 35–35, 2012.
 5. M. Kvasnica – R. Gondhalekar – M. Fikar: A hierarchical design methodology for implementing safety-critical constrained controllers with guaranteed stability and failure detection. V IEEE Conference on Decision and Control, Maui, Hawaii, str. 1214–1219, 2012.
 6. M. Kvasnica – J. Hledík – M. Fikar: Reducing the Memory Footprint of Explicit MPC Solutions by Partial Selection. V IEEE Conference on Decision and Control, Maui, Hawaii, str. 4537–4542, 2012.
 7. R. PaulenM. Fikar – G. Foley – Z. Kovacs – P. Czermak: Time-optimal batch diafiltration. V 8th International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes ADCHEM 2012 Singapore, 10-13 July 2012, str. 804–809, 2012.
 8. J. Števek – A. Szűcs – M. KvasnicaM. Fikar – Š. Kozák: Two steps piecewise affine identification of nonlinear systems. Archives of Control Sciences, č. 4, zv. 22, str. 371–388, 2012.

Riešitelia

2012

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Ján Drgoňa
 4. Ján Dvoran
 5. Miroslav Fikar
 6. Juraj Holaza
 7. Martin Jelemenský
 8. Martin Kalúz
 9. Mária Karšaiová
 10. Jana Kmeťová
 11. Michal Kvasnica
 12. Ján Mikleš
 13. Juraj Oravec
 14. Radoslav Paulen
 15. Alexander Szűcs
 16. Juraj Števek
 17. Bálint Takács
 18. Richard Valo
 19. Anna Vasičkaninová
 20. Jana Závacká

2013

 1. Monika Bakošová
 2. Ľuboš Čirka
 3. Ján Drgoňa
 4. Ján Dvoran
 5. Miroslav Fikar
 6. Juraj Holaza
 7. Martin Jelemenský
 8. Martin Kalúz
 9. Mária Karšaiová
 10. Jana Kmeťová
 11. Michal Kvasnica
 12. Ján Mikleš
 13. Juraj Oravec
 14. Radoslav Paulen
 15. Alexander Szűcs
 16. Juraj Števek
 17. Bálint Takács
 18. Richard Valo
 19. Anna Vasičkaninová
 20. Jana Závacká

2014

 1. Monika Bakošová
 2. Jakub Bendžala
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Drgoňa
 5. Miroslav Fikar
 6. Juraj Holaza
 7. Martin Jelemenský
 8. Martin Kalúz
 9. Martin Klaučo
 10. Jana Kmeťová
 11. Michal Kvasnica
 12. Ján Mikleš
 13. Juraj Oravec
 14. Radoslav Paulen
 15. Ayush Sharma
 16. Alexander Szűcs
 17. Juraj Števek
 18. Bálint Takács
 19. Richard Valo
 20. Anna Vasičkaninová
 21. Jana Závacká

2015

 1. Monika Bakošová
 2. Jakub Bendžala
 3. Ľuboš Čirka
 4. Ján Drgoňa
 5. Miroslav Fikar
 6. Juraj Holaza
 7. Martin Jelemenský
 8. Martin Kalúz
 9. Martin Klaučo
 10. Jana Kmeťová
 11. Michal Kvasnica
 12. Alajos Mészáros
 13. Ján Mikleš
 14. Juraj Oravec
 15. Radoslav Paulen
 16. Ayush Sharma
 17. Alexander Szűcs
 18. Juraj Števek
 19. Bálint Takács
 20. Richard Valo
 21. Anna Vasičkaninová
 22. Jana Závacká
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS