Číslo projektu:
VEGA 1/0403/15
Názov projektu:
Overiteľne bezpečné optimálne riadenie
Typ projektu:
Výskumné projekty VEGA
Začiatok projektu:
01.01.2015
Koniec projektu:
31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:
Michal Kvasnica
Riešitelia:
Ľuboš Čirka

Číslo: VEGA 1/0403/15

Zodpovedný riešiteľ: M. Kvasnica

Ostatní riešitelia: OIRP

Doba riešenia: 2015-2018

Kľúčové slová: Optimálne riadenie, procesné riadenie, stabilita, riadenie v reálnom čase

 

Anotácia:

Projekt je zameraný na výskum v oblasti návrhu, syntézy a implementácie optimálnych regulátorov v aplikáciách procesného priemyslu, kde sa vyžadujú rigorózne garancie, že riadiaci systém vykazuje požadované bezpečnostné a výkonové charakteristiky. Parametre bezpečnosti a výkonu sú pritom rozdelené na teoretické (spätnoväzbová stabilita, rekurzívna riešiteľnosť a dodržanie procesných ohraničení) a praktické (garantovaná vykonateľnosť optimalizačného algoritmu pri vopred známych obmedzeniach na výpočtovú a pamäťovú kapacitu, správna funkčnosť v prostredí kvantizácie a porúch komunikačných kanálov). V súčasnosti sa pritom tieto vlastnosti verifikujú extenzívnym testovaním „živého“ riadiaceho systému, čo je však časovo i finančne náročné. Hlavným cieľom projektu je preto vypracovanie ucelenej metodológie na syntézu takých optimálnych regulátorov, kde už vo fáze ich návrhu je možné získať záruku, že riadiaci systém bude spĺňať hore uvedené bezpečnostné a výkonové charakteristiky.

 

Vedecké ciele:

Hlavným cieľom projektu je výskum v oblasti návrhu, syntézy, analýzy a implementácie optimálneho riadenia, ktoré garantuje bezpečné správanie sa uzavretej slučky, pričom sa už vo fáze návrhu riadenia explicitne berú do úvahy ohraničenia na typ a parametre hardvéru, na ktorom bude takýto riadiaci systém implementovaný, ako i vlastnosti komunikačných rozhraní. Komplexné zvládnutie tejto problematiky si vyžaduje vyriešenie troch základných úloh, ktoré zároveň predstavujú čiastkové ciele projektu:

 • Získanie rigorózneho certifikátu, že numerické riešenie problému optimálneho riadenia zabezpečí spätnoväzbovú stabilitu a rekurzívnu riešiteľnosť aj v situáciách, keď sa model procesu líši od jeho skutočného správania sa, keď dochádza ku kvantizácii signálov, a keď regulátor komunikuje s riadeným procesom pomocou sieťových rozhraní.
 • Formulácia a syntéza optimálneho riadenia tak, aby boli garantované všetky bezpečnostné vlastnosti (stabilita a rekurzívna riešiteľnosť) aj za predpokladu, že optimálne riadenie bude implementované na harvérovej platforme s vopred známymi ohraničeniami na výpočtovú a pamäťovú kapacitu.
 • Implementácia a verifikácia optimálnych riadiacich systémov v prostredí reálneho času.

Snahou je poskytnúť ucelenú metodológiu návrhu garantovane bezpečného optimálneho riadenia tak, aby v každej zo základných úloh bol získaný overiteľný certifikát bezpečného správania sa uzavretej slučky. Takýto certifikát sa získa pomocou rigoróznych metód založených na Lyapunovových funkciách, invariantných množinách, ako i na parametrickej, konvexnej a celočíselnej optimalizácii. Výsledky výskumu budú experimentálne overené na širokej škále chemických a biotechnologických procesov, ako i na mobilných robotických platformách. Všetky získané teoretické poznatky budú implementované v podobe voľne šíriteľných softvérových balíkoch.

Publikácie

2021

 1. M. HorváthováJ. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Carbon Footprint Analysis of a Laboratory Plate Heat Exchanger Control. Chemical Engineering Transactions, zv. 88, str. 847–852, 2021.

2019

 1. M. KlaučoM. KalúzM. Kvasnica: Machine learning-based warm starting of active set methods in embedded model predictive control. Engineering Applications of Artificial Intelligence, zv. 77, str. 1–8, 2019.
 2. J. Oravec – M. Bakošová – M. HorváthováL. Galčíková – M. Slávik – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Convex-lifting-based Robust Control of a Laboratory Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 733–738, 2019.

2018

 1. P. BakaráčJ. HolazaM. KlaučoM. Kalúz – J. Löfberg – M. Kvasnica: Explicit MPC based on Approximate Dynamic Programming. V European Control Conference 2018, Limassol, Cyprus, str. 1172–1177, 2018.
 2. P. BakaráčM. Kvasnica: Fast nonlinear model predictive control of a chemical reactor: a random shooting approach. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 11, str. 175–181, 2018.
 3. P. Bakaráč – P. Valiauga – M. Kvasnica: Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum. V Preprints of the 6th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, Madison, Wisconsin, USA, 2018.
 4. J. Drgoňa – D. Picard – M. Kvasnica – L. Helsen: Approximate model predictive building control via machine learning. Applied Energy, zv. 218, str. 199–216, 2018.
 5. J. HolazaM. Klaučo – J. Drgoňa – J. OravecM. KvasnicaM. Fikar: MPC-Based Reference Governor Control of a Continuous Stirred-Tank Reactor. Computers & Chemical Engineering, zv. 165, str. 289–299, 2018.
 6. M. KlaučoĽ. Čirka – J. Kukla: Non-linear model predictive control of conically shaped liquid storage tanks. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 11, str. 141–146, 2018.
 7. M. KlaučoM. Kvasnica: Towards On-Line Tunable Explicit MPC Using Interpolation. V Preprints of the 6th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, Madison, Wisconsin, USA, 2018.
 8. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová: Experimental Investigation of Robust MPC Design with Integral Action for a Continuous Stirred Tank Reactor. V 57th IEEE Conference on Decision and Control, Miami, Florida, USA, zv. 57, str. 2611–2616, 2018.
 9. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – A. Mészáros: Multivariable Robust Model Predictive Control of a Laboratory Chemical Reactor. Editor(i): Anton Friedl, Jiří J. Klemeš, Stefan Radl, Petar S. Varbanov, Thomas Wallek, V 28th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, zv. 28, str. 961–966, 2018.
 10. J. Oravec – M. Bakošová – M. Trafczynski – A. Vasičkaninová – A. Mészáros – M. Markowski: Robust model predictive control and PID control of shell-and-tube heat exchangers. Energy, zv. 159, str. 1–10, 2018.
 11. J. Oravec – M. Bakošová – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of a Plate Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 81, str. 25–30, 2018.
 12. J. Števek – M. KvasnicaM. Fikar – A. Gomola: A Parametric Programming Approach to Automated Integrated Circuit Design. IEEE Transactions on Control Systems Technology, č. 4, zv. 26, str. 1180–1191, 2018.

2017

 1. M. Bakošová – J. Oravec – A. Vasičkaninová – A. Mészáros: Neural-Network-Based and Robust Model-Based Predictive Control of a Tubular Heat Exchanger. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 301–306, 2017.
 2. J. Drgoňa – M. Klaučo – F. Janeček – M. Kvasnica: Optimal control of a laboratory binary distillation column via regionless explicit MPC. Computers & Chemical Engineering, zv. 96, str. 139–148, 2017.
 3. J. Drgoňa – Z. Takáč – M. Horňák – R. Valo – M. Kvasnica: Fuzzy Control of a Laboratory Binary Distillation Column. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 120–125, 2017.
 4. J. HolazaM. KlaučoM. Kvasnica: Solution Techniques for Multi-Layer MPC-Based Control Strategies. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, 2017.
 5. J. Holaza – R. Valo – M. Klaučo: A Novel Approach of Control Design of the pH in the Neutralization Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 191–196, 2017.
 6. D. Ingole – J. Drgoňa – M. KalúzM. Klaučo – M. Bakošová – M. Kvasnica: Model Predictive Control of a Combined Electrolyzer-Fuel Cell Educational Pilot Plant. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 147–154, 2017.
 7. D. Ingole – J. Drgoňa – M. Kvasnica: Offset-Free Hybrid Model Predictive Control of Bispectral Index in Anesthesia. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 422–427, 2017.
 8. F. Janeček – M. KlaučoM. KalúzM. Kvasnica: OPTIPLAN: A Matlab Toolbox for Model Predictive Control with Obstacle Avoidance. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, 2017.
 9. F. Janeček – M. KlaučoM. Kvasnica: Trajectory Planning and Following for UAVs with Nonlinear Dynamics. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 333–338, 2017.
 10. M. KlaučoM. KalúzM. Kvasnica: Real-time implementation of an explicit MPC-based reference governor for control of a magnetic levitation system. Control Engineering Practice, č. 60, str. 99–105, 2017.
 11. M. KlaučoM. Kvasnica: Control of a boiler-turbine unit using MPC-based reference governors. Applied Thermal Engineering, zv. 110, str. 1437–1447, 2017.
 12. M. Klaučo – R. Valo – J. Drgoňa: Reflux control of a laboratory distillation column via MPC-based reference governor. Acta Chimica Slovaca, č. 2, zv. 10, str. 139–143, 2017.
 13. N. A. Nguyen – S. Olaru – P. Rodríguez-Ayerbe – M. Kvasnica: Convex liftings-based robust control design. Automatica, č. March 2017, zv. 77, str. 206–213, 2017.
 14. J. Oravec – M. Bakošová – L. Hanulová – M. Horváthová: Design of Robust MPC with Integral Action for a Laboratory Continuous Stirred-Tank Reactor. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 459–464, 2017.
 15. J. Oravec – M. Bakošová – D. Pakšiová – N. Mikušová – K. Batárová: Advanced Robust MPC Design of a Heat Exchanger: Modeling and Experiments. Editor(i): Antonio Espuña, Moisès Graells, Luis Puigjaner, V 27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering, Elsevier, Barcelona, Spain, str. 1585–1590, 2017.
 16. J. Oravec – M. Bakošová – P. Valiauga: Advanced Process Control Design for a Distillation Column Using UniSim Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 21st International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 303–308, 2017.
 17. J. Oravec – Y. Jiang – B. Houska – M. Kvasnica: Parallel Explicit MPC for Hardware with Limited Memory. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 3356–3361, 2017.
 18. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Computationally Tractable Formulations for Optimal Path Planning with Interception of Targets’ Neighborhoods. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, č. 5, zv. 40, str. 1221–1230, 2017.
 19. J. OravecM. Kvasnica – M. Bakošová: Quasi-Non-Symmetric Input and Output Constraints in LMI-based Robust MPC. V Preprints of the 20th IFAC World Congress, Toulouse, France, zv. 20, str. 11829–11834, 2017.
 20. J. Oravec – M. Trafczynski – M. Bakošová – M. Markowski – A. Mészáros – K. Urbaniec: Robust Model Predictive Control of Heat Exchanger Network in the Presence of Fouling. Chemical Engineering Transactions, zv. 61, str. 334–342, 2017.
 21. D. Picard – J. Drgoňa – M. Kvasnica – L. Helsen: Impact of the controller model complexity on model predictive control performance for buildings. Energy and Buildings, zv. 152, str. 739–751, 2017.

2016

 1. J. Drgoňa – F. Janeček – M. KlaučoM. Kvasnica: Regionless Explicit MPC of a Distillation Column. V European Control Conference 2016, Aalborg, Denmark, str. 1568–1573, 2016.
 2. D. Ingole – J. Drgoňa – M. KalúzM. Klaučo – M. Bakošová – M. Kvasnica: Explicit Model Predictive Control of a Fuel Cell. V The European Conference on Computational Optimization, Leuven, Belgium, zv. 4, 2016.
 3. M. KalúzJ. Holaza – F. Janeček – S. Blažek – M. Kvasnica: A Robotic Traffic Simulator for Teaching of Advanced Control Methods. V Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education, zv. 11, str. 338–343, 2016.
 4. M. Klaučo – S. Blažek – M. Kvasnica: An Optimal Path Planning Problem for Heterogeneous Multi-Vehicle Systems. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, č. 2, zv. 26, str. 297–308, 2016.
 5. J. Oravec – M. Bakošová – A. Mészáros: Robust Model Predictive Control of Heat Exchangers in Series. Chemical Engineering Transactions, zv. 52, str. 253–258, 2016.
 6. D. Picard – J. Drgoňa – L. Helsen – M. Kvasnica: Impact of the controller model complexity on MPC performance evaluation for building climate control. V The European Conference on Computational Optimization, Leuven, Belgium, zv. 4, 2016.
 7. B. Takács – J. Števek – R. Valo – M. Kvasnica: Python Code Generation for Explicit MPC in MPT. V European Control Conference 2016, Aalborg, Denmark, str. 1328–1333, 2016.

2015

 1. J. Drgoňa – M. KlaučoM. Kvasnica: MPC-Based Reference Governors for Thermostatically Controlled Residential Buildings. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, 2015.
 2. M. Herceg – C. Jones – M. Kvasnica – M. Morari: Enumeration-based approach to solving parametric linear complementarity problems. Automatica, č. 62, str. 243–248, 2015.
 3. J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica – S. Di Cairano: Safety Verification of Implicitly Defined MPC Feedback Laws. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2552–2557, 2015.
 4. D. Ingole – J. Holaza – B. Takács – M. Kvasnica: FPGA-Based Explicit Model Predictive Control for Closed-Loop Control of Intravenous Anesthesia. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 42–47, 2015.
 5. D. Ingole – M. Kvasnica: FPGA Implementation of Explicit Model Predictive Control for Closed Loop Control of Depth of Anesthesia. V Preprints of the 5th IFAC Conference on Nonlinear Model Predictive Control, str. 484–489, 2015.
 6. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3 (Extended version). 2015.
 7. M. KvasnicaJ. Holaza – B. Takács – D. Ingole: Design and Verification of Low-Complexity Explicit MPC Controllers in MPT3. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2600–2605, 2015.
 8. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – S. Di Cairano: On Region-Free Explicit Model Predictive Control. V 54th IEEE Conference on Decision and Control, Osaka, Japan, zv. 54, str. 3669–3674, 2015.
 9. M. Kvasnica – B. Takács – J. Holaza – D. Ingole: Reachability Analysis and Control Synthesis for Uncertain Linear Systems in MPT. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 302–307, 2015.
 10. M. Nehéz – D. Bernát – M. Klaučo: Comparison of Algorithms for Near-Optimal Dominating Sets Computation in Real-World Networks. Editor(i): B. Rachev, A. Smrikarov, V Proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, Association for Computing Machinery (ACM), Dublin, Ireland, str. 199–206, 2015.
 11. J. Oravec – M. Bakošová: Software for Efficient LMI-based Robust MPC Design. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 272–277, 2015.
 12. J. Oravec – M. Bakošová: Alternative LMI-based Robust MPC Design Approaches. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 180–184, 2015.
 13. J. Oravec – M. Bakošová: Robust Model Predictive Control Based on Nominal System Optimization and Control Input Saturation. Editor(i): Fikar, M., V Proceedings of the 8th IFAC Symposium on Robust Control Design, Elsevier, Bratislava, Slovak Republic, č. 8, str. 314–319, 2015.
 14. J. OravecM. KlaučoM. Kvasnica – J. Löfberg: Optimal Vehicle Routing with Interception of Targets’ Neighbourhoods. V European Control Conference 2015, Linz, Austria, str. 2538–2543, 2015.
 15. B. Takács – J. Holaza – J. Števek – M. Kvasnica: Export of Explicit Model Predictive Control to Python. Editor(i): M. Fikar and M. Kvasnica, V Proceedings of the 20th International Conference on Process Control, Slovak Chemical Library, Štrbské Pleso, Slovakia, str. 78–83, 2015.

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS