Číslo projektu:
Hu-Sk-0001-06
Názov projektu:
Hu-Sk kooperácia: Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky
Typ projektu:
Kooperácie
Začiatok projektu:
01.01.2007
Koniec projektu:
31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Martin Herceg, Alajos Mészáros

Názov: Modelovanie, optimalizácia a riadenie procesov prestupu tepla a látky

Partneri

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie informatizácie a riadenie procesov (M. Fikar, M. Bakošová, A. Mészáros, M. Herceg)
 • Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Chemical Engineering (P. Mizsey, Z. Szitkai, M. Gábor, M. Horváth)

Čas riešenia: 2007-2009

Vedecké ciele projektu

Vzhľadom na prebiehajúce výskumné projekty na oboch partnerských pracoviskách, za hlavné okruhy spoločne riešiteľných vedeckých tém boli vytypované tieto 3 výskumné oblasti:

 • Modelovanie a riadenie systémov
 • Návrh integrovaných systémov
 • Návrh hybridných separačných procesov

Kým maďarský partner má bohaté skúsenosti v oblasti procesového inžinierstva, slovenský tím je uznávaný pre dobré výsledky v oblasti návrhu optimálnych systémov riadenia. Táto kombinácia má predpoklady vytvoriť výsledky v modelovaní a riadení separačných a tepelných procesov na kvalitatívne vyššej úrovni. Spoločné úsilie oboch tímov môže priniesť nové výsledky v oblastiach adaptívneho a inteligentného riadenia procesov a v oblastiach návrhov riadiacich systémov založených na umelej inteligencii.

Výskumná spolupráca sa plánuje uskutčniť v dvoch fázach:

I. Pokračovanie a doplnenie výskumnej činnosti, prebiehajúcej v týchto témach:

 • Výskum separačných procesov pre neideálne zmesi
 • Analýza, simulácia a riadenie hybridných separačných procesov
 • Modelovanie a dynamická analýza viackolónneho destilačného procesu
 • Modelovanie procesov pomocou umelých neurónových sietí (UNS)
 • Vývoj a implementácia balíkov dynamickej optimalizácie

II. Modifikácia a rozšírenie horeuvedených tém o nasledujúce otázky:

 • Adaptívne riadenie procesov pomocou UNS
 • Robustné inteligentné riadenie procesov
 • Statická a dynamická optimalizácia separacných procesov
 • Testovanie horeuvedených algoritmov pre nelineárne chemickotechnologické procesy cez simulačné experimenty
 • Implementácia priameho počítačového riadenia laboratórneho fermentora
 • Spracovanie a publikovanie dosiahnutých výsledkov

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS