Číslo projektu:
ITMS: 13120120287
Názov projektu:
Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
Typ projektu:
Európske sociálne fondy
Začiatok projektu:
01.11.2006
Koniec projektu:
30.11.2008
Zodpovedný riešiteľ za FCHPT:
Miroslav Fikar
Riešitelia:
Monika Bakošová, Ľuboš Čirka, Tomáš Hirmajer, Anna Vasičkaninová

ESF - JPD BA Cieľ 3-2005/NP1-018, kód projektu 13120120287

Partneri:

  • Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Bratislava, Ing. Žáková (koordinátor)
  • Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, UIAM FChPT STU, doc. Fikar
  • MtF STU, Bratislava, doc. Schreiber

Čas riešenia

1.11.2006 – 30.11.2008

Ciele projektu

  • pomocou dvoch zrkadlových projektov zvýšiť kvalitu prípravy VŠ učiteľov v rámci celého Slovenska
  • umožniť VŠ učiteľom vo forme prezenčného a dištančného štúdia (resp. kombinovaného štúdia) získať certifikát z využitia nových ICT na úrovni ECDL, na základe ktorého sa budú môcť účinne zapojiť do modernizácie vzdelávania
  • takúto možnosť ponúknuť neskôr aj pre širokú verejnosť a pomôcť tak záujemcom rozšíriť ich vedomosti a zručnosti hlavne z oblasti IKT. Umožnilo by im to rekvalifikovať sa a ľahšie a lepšie sa uplatniť na trhu práce
  • zvýšiť gramotnosť VŠ učiteľov v oblasti e-learningu so zameraním na využívanie LMS systémov vo vzdelávaní a na pedagogické aspekty moderného vzdelávania
  • vytvoriť stálu konzultačnú službu v oblasti IKT

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS