Číslo projektu:
ITMS: 26240120005
Názov projektu:
Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby
Typ projektu:
Operačné programy
Začiatok projektu:
01.05.2009
Koniec projektu:
30.04.2011
Riešitelia:
Miroslav Fikar

Program

Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os č. 4, výzva OPVaV-2008/4.1/01-SORO

ITMS

26240120005

Partneri

  • STU v Bratislave (FEI, FIIT, SjF, FChPT)
  • Medzinárodné laserové centrum
  • Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied

Čas riešenia

1.5.2009 – 30.4.2011

Ciele projektu

  • Koncentrácia špičkových výskumno-vzdelávacích kolektívov smart technológií, systémov a služieb v bratislavskom kraji
  • Skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja smart technológií, systémov a služieb vrátane modernizácie IKT infraštruktúry
  • Zefektívnenie transferu know-how medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti smart technológií, systémov a služieb
  • Zvýšenie integrácie do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti smart technológií, systémov a služieb

Riešitelia

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS