1. časť seminára bude venovaná využitiu internetu pri vyučovaní predmetu Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, a to konkrétne pri jeho využívaní učiteľmi: pri zadávaní zadaní na jednotlivé cvičenia, pri ich kontrole, pri hodnotení. Prednášajúci: Ing. Hirmajer. 2. časť seminára bude venovaná využitiu Matlabu pre LCZA. Prednášajúci: Doc. Fikar.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS