Cieľom seminára bude pokračovanie oboznamovania sa s prostredím MOODLE a základmi práce v ňom.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS