Postup pri (pred)registrácii na inžinierske štúdium, termíny a predpokladaný počet prijatých študentov

Termíny

  1. Od 27. 3. – 10. 4. 2006 prebieha prezentácia študijných modulov na paneloch oproti posluchárni CH-12 a v tomto čase sa zároveň uskutočnia aj Dni otvorených dverí na jednotlivých špecializovaných oddeleniach ústavov.
  2. Prvé a druhé kolo prihlasovania študentov prebehne v čase od 11. 4. do 28. 4. 2006. Vyplnené prihlášky odovzdajú študenti študijnej referentke 3.roč.

  3. V čase od 2. 5. do 5. 5. 2006 budú študenti oboznámení s výsledkami predregistrácie a prípadné 3. kolo výberu sa uskutoční v čase od 9. 5. do 12. 5. 2006.

  4. V týždni od 15. 5. do 19. 5. 2006 bude predregistračný výber uzavretý.

Postup

Študent si na prihláške zvolí dva študijné moduly (bývalé špecializácie) študijných programov inžinierskeho štúdia, pričom vyznačí ich poradie. Prihlášku odovzdá referentke študijného oddelenia, ktorá pripraví počítačové spracovanie, kde sa študenti na jednotlivé moduly prideľujú podľa bodového študijného priemeru. Takto získané rozdelenie sa poskytne ústavom, ktoré môžu zohľadniť preukázateľnú aktívnu činnosť študenta v ŠVOČ (účasť na súťaži ako autor alebo spoluautor súťažnej práce). Takto spresnené zoznamy zverejní študijné oddelenie vo výveske spolu s oznamom o ešte voľných miestach na študijných moduloch a so zoznamom študentov, ktorí neboli zaradení a prechádzajú do 3. kola. Termín konania 3. kola bude zverejnený vo výveske študijného oddelenia, pričom samotné rozdelenie prebehne za osobnej účasti študentov, študijnej referentky a prodekana. Po tomto kole obdržia ústavy definitívny zoznam študentov predregistrovaných na daný študijný modul. Pracovníci katedier zodpovední za pedagogiku sa potom s týmito študentmi stretnú v čo najkratšom čase, oboznámia ich s priebehom štúdia na vybranom študijnom module a predovšetkým s nimi vykonajú voľbu voliteľných predmetov pre 1. roč. Ing. štúdia. Zvolené voliteľné predmety bezodkladne oznámia na študijné oddelenie Mgr. Danášovej.

V prípade, že si predregistrovaný študent nesplnil všetky predpísané študijné povinnosti a nebol pripustený k štátnej skúške na ukončenie bakalárskeho štúdia, môže jeho uvoľnené miesto ústav obsadiť prestupom iného študenta takto: Žiadateľ o prestup (samozrejme ukončený bakalár) požiada o súhlas riaditeľa toho ústavu, ktorý gestoruje študijný modul, z ktorého odchádza a rovnako o súhlas riaditeľa ústavu gestorujúceho daný študijný modul. Takto potvrdené žiadosti o prestupy musia byť doručené na študijné oddelenie Mgr. Danášovej najneskôr 5 pracovných dní pred zápisom do 1. roč. Ing. štúdia. Počas semestra prestupy nie sú možné.

Predbežné počty

V rámci modulu Chemická informatika je fakultou stanovený počet 5.

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky ďalej zabezpečuje program Riadenie procesov (garant Oddelenie informatizácie a riadenia procesov), v rámci ktorého je počet 7 miest. Aj títo študenti si môžu vyberať z ponuky predmetov modulu Chemická informatika.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS