Ing. Peter Sarkoci, absolvent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, pracovník Oddelenia matematiky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT a externý doktorand na FCHPT v odbore Aplikovaná informatika, nedávno vyriešil otvorený problém tranzitivity dominancie trojuholníkových noriem, ktorý štvrťstoročie odolával úsiliu mnohých matematikov z celého sveta.

Článok z časopisu SPEKTRUM 7/2005-06, plné číslo dostupné elektronicky tu [PDF]

Ing. Peter Sarkoci, absolvent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, pracovník Oddelenia matematiky Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT a externý doktorand na FCHPT v odbore Aplikovaná informatika, nedávno vyriešil otvorený problém tranzitivity dominancie trojuholníkových noriem, ktorý štvrťstoročie odolával úsiliu mnohých matematikov z celého sveta. Spomínaný problém, ktorý bol publikovaný v monografii B. Schweizer, A. Sklar :Probabilistic Metric Spaces, North-Holland, New York, v roku 1983, súvisí s konštrukciou združených pravdepodobnostných priestorov, t.j. priestorov, v ktorých vzdialenosť (metrika) je ohodnotená distribučnými funkciami, vyjadrujúcimi neurčitosť získanej informácie. Pri zrode teórie pravdepodobnostných metrických priestorov stál K. Menger, pričom teória vznikla pod vplyvom potrieb experimentálnej i teoretickej fyziky v prvej polovici 20. storočia. Jej korene siahajú k slávnemu viedenskému krúžku - semináru, na ktorom sa zúčastňovali fyzici, matematici, logici, filozofi i ekonómovia.

Ing. Peter Sarkoci prezentoval svoje výsledky o dominancii trojuholníkových noriem prvý raz na medzinárodnej konferencii FSTA’ 2006, organizovanej KM SvF STU a Akadémiou ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši v spolupráci s medzinárodnou organizáciou EUSFLAT, ktorá sa konala v dňoch 30.1. – 3.2. 2006 v Lipt. Jáne. Na základe úspešnej prezentácie ho pozval prof. E.P. Klement (J. Kepler Universität, Linz) predniesť svoje výsledky na „28th Linz Seminar”, ktorý sa koná každoročne pod záštitou Fuzzy Logic Laboratory Linz a J. Kepler Universität, Linz. Naviac, prof. C. Sempi (Università di Lecce) mu ponúkol bilaterálnu spoluprácu s jeho tímom. Prezentácia Ing. Sarkociho vo februári 2006 v Linzi bola obohatená ďalšími novými výsledkami, a priniesla mu nielen medzinárodné uznanie renomovaných vedeckých pracovníkov, ale aj pozvanie prof. D. Butnaria (University of Haifa) na post doktorandské štúdium a ďalšie ponuky na spoluprácu.

Okrem osobných kvalít a mimoriadnej kreativity Ing. P. Sarkociho za týmto úspechom stojí aj podpora jeho okolia. Jeho cesta za vedeckým bádaním v matematike je nerozlučne spätá s účasťou na pravidelnom seminári Fuzzy množiny a fuzzy logiky, ktorý už niekoľko rokov pracuje na Katedre matematiky (teraz Oddelení matematiky ÚIAM) FCHPT a združuje pedagógov i nadaných študentov fakulty. Témy bakalárskeho projektu, diplomovej práce i základné tézy dizertačnej práce Ing. P. Sarkociho, ktorého školiteľom je doc. M. Šabo, vzišli práve z tejto pôdy. Dôležitú úlohu pre rast matematických osobností na STU zohráva i podpora prof. R. Mesiara z Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie SvF, koordinátora programov CEEPUS SK-42 a COST 274 na STU, v rámci ktorých zbieral prvé medzinárodné skúsenosti aj Ing. Sarkoci. Vďaka týmto projektom absolvoval študijný pobyt v Prahe u prof. M. Navaru, ktorý ho na problém dominancie trojuholníkových noriem upozornil, ako aj študijné pobyty u prof. E.P. Klementa v Linzi a u prof. B. De Baetsa v Gente. Je potešiteľné, keď podpora mladých talentov zo strany univerzity i starších kolegov prináša takéto výsledky.

Za všetkých kolegov Ing. Petrovi Sarkocimu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

Doc. A. Kolesárová, doc. M. Šabo, Oddelenie matematiky ÚIAM FCHPT STU

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS