Rozhodnutím VR STU v Bratislave bola udelená dňa 8.6.2009 prof. Ing. Dr. M. Fikarovi na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce vedecká hodnosť doktora technických vied (DrSc.).
Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc., predseda komisie pre obhajoby.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS