Akademický senát FCHPT STU na svojom dnešnom zasadnutí zvolil doc. Ing. Moniku Bakošovú, CSc za prodekanku pre študijné záležitosti, čomu srdečne blahoželáme a želáme veľa síl a úspechov. Zároveň sa chceme poďakovať za jej činnosť vo funkcii zástupcu vedúceho oddelenia OIRP, v ktorej ju vystriedal doc. Ing. Ján Dvoran, CSc.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS