Pracovné zaradenie:
Vedecko-výskumný pracovník
Doktorand
Oddelenie:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (OIaRP)
Miestnosť:
NB 647
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/~mojto
Telefón:
+421 259 325 349
ORCID iD:
0000-0002-6114-2710
WoS ResearcherID:
AAZ-3608-2020
Google Scholar:
sjBbi0AAAAAJ
Dostupnosť:

Osobné informácieVedecké zameranie

 • Spracovanie údajov, detekcia outlierov a systematických chýb
  • Hotelling's T2 distance, minimum covariance determinant, k-means clustering
  • Viac informácií: článok (CACE 2021)
 • Návrh inferenčných (softvérových) senzorov prostredníctvom metód založených na dátach:
  • Obyčajné najmenšie štvorce (OLS)
  • Analýza hlavných zložiek (PCA)
  • Analýza parciálnych najmenších štvorcov (PLS)
  • LASSO
  • Metóda výberu podmnožiny (SS)
  • Viac informácií: článok, poster, video
 • Detekcia systematických chýb a štatisticky odchýlených meraní v priemyselných dátach:
  • Vizuálna detekcia hrubých chýb
  • Hotellingova T-kvadrát vzdialenosť
  • Metóda minimálneho determinantu kovariančnej matice (MCD)
  • k-means klastrovanie
 • Priemyselné aplikácie:
  • Jednotka fluidného katalytického krakovania (FCC) - Slovnaft
  • Jednotka hydrogenácie vákuových destilátov (VGH) - Slovnaft
 • Pokročilé riadenie priemyselných destilačných kolónVzdelanie

 • Doktorandské štúdium (1.9.2019–súčasnosť)
  • Téma práce: Plošná (prevádzková) optimalizácia a prediktívne riadenie rafinérie
  • Školiteľ: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  • Program: riadenie procesov
 • Inžinierske štúdium (01.09.2017–27.05.2019)
  • Téma práce: APC pre depropanizačnú kolónu
  • Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  • Program: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Bakalárske štúdium (01.09.2014–11.07.2017)
  • Téma práce: Simulácia azeotropickej destilácie
  • Školiteľ: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
  • Program: chemické inžinierstvo
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS