Doktorandský štúdijný program:
Riadenie procesov (študijný odbor Automatizácia)

Absolventi odboru majú vedomosti a zručnosti zodpovedajúce absolvovanému stupňu vysokoškolského vzdelania: zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied, informatiky, ekonomických, environmentálnych a spoločenských vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov.

Absolvent študijného programu Riadenie procesov je špecialista v oblasti riadenia jednotkových procesov chemickej a potravinárskej technológie a riadenia zložitých technologických celkov v procesnom priemysle. Je špecialista v oblasti riadenia procesov prestupu látky, tepla, procesov s chemickými reakciami a riadenia biotechnologických procesov. Absolvent tretieho stupňa vie navrhovať riadiace a informačné systémy na základe chemickotechnologickej analýzy procesov a technológií v procesnom priemysle. Vie zhodnotiť väzby medzi chemickotechnologickým procesom a riadiacim systémom a vie navrhnúť také riešenia technológií v procesnom priemysle, ktoré v spojení s riadiacim systémom vedú k výrobám s veľkým ziskom. Je schopný efektívne pracovať vo vede a výskume. Je pripravovaný na samostatné riešenia náročných úloh z oblasti automatizácie a riadenia v procesnom priemysle.

Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Je schopný navrhovať, nasadzovať, prevádzkovať, udržiavať technické a programové časti automatických systémov riadenia a ich komponentov, robiť vývoj a vedecký výskum v tejto oblasti. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., miroslav.fikar@stuba.sk
Študijný poradca: Mgr. Anna Balogová, anna_balogova@stuba.sk
Oddelenie: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Forma štúdia: prezenčná a dištančná forma

Témy dizertačných prác

Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia / Študijný program: Riadenie procesov

 1. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Predictive Control of Chemical Processes
 2. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
  Research and Educational Remote Laboratories for Process Control
 3. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
  Distributed and decentralized optimal control and machine learning
 4. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
  Optimization-based scheduling and control of large-scale systems
 5. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
  Predictive controllers with a low implementation footprint
 6. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  Množinové riadenie nelineárnych systémov
  Set-based control of nonlinear systems
 7. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
  Hybrid modeling and real-time optimization of processes

Doktorandské štúdium v programe Riadenie procesov je štvorročné. Kliknite pre odkaz na Akreditačný spis [PDF].

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS