Doktorandský štúdijný program:
Riadenie procesov (študijný odbor Automatizácia)

Absolventi odboru majú vedomosti a zručnosti zodpovedajúce absolvovanému stupňu vysokoškolského vzdelania: zo všeobecných metód analýzy, návrhu a implementácie systémov automatického riadenia, z analýzy technologických zariadení a procesov, z informačných technológií, návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii. Majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z prírodných vied, informatiky, ekonomických, environmentálnych a spoločenských vied. Ovládajú metódy a nástroje analýzy, navrhovania, hodnotenia kvality a spoľahlivosti systémov.

Absolvent študijného programu Riadenie procesov je špecialista v oblasti riadenia jednotkových procesov chemickej a potravinárskej technológie a riadenia zložitých technologických celkov v procesnom priemysle. Je špecialista v oblasti riadenia procesov prestupu látky, tepla, procesov s chemickými reakciami a riadenia biotechnologických procesov. Absolvent tretieho stupňa vie navrhovať riadiace a informačné systémy na základe chemickotechnologickej analýzy procesov a technológií v procesnom priemysle. Vie zhodnotiť väzby medzi chemickotechnologickým procesom a riadiacim systémom a vie navrhnúť také riešenia technológií v procesnom priemysle, ktoré v spojení s riadiacim systémom vedú k výrobám s veľkým ziskom. Je schopný efektívne pracovať vo vede a výskume. Je pripravovaný na samostatné riešenia náročných úloh z oblasti automatizácie a riadenia v procesnom priemysle.

Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Je schopný navrhovať, nasadzovať, prevádzkovať, udržiavať technické a programové časti automatických systémov riadenia a ich komponentov, robiť vývoj a vedecký výskum v tejto oblasti. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., miroslav.fikar@stuba.sk
Študijný poradca: Mgr. Anna Balogová, anna_balogova@stuba.sk
Oddelenie: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Forma štúdia: prezenčná a dištančná forma

Témy dizertačných prác

Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia / Študijný program: Riadenie procesov

 1. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Predictive Control of Chemical Processes
 2. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
  Robustné fuzzy riadenie chemickotechnologických procesov
  Robust Fuzzy Control of Chemical Processes
 3. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  Optimálne riadenie membránových procesov
  Optimal Control of Membrane Processes
 4. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Bezpečné optimálne riadenie procesov
  Safe and secure process control
 5. doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  Nelineárne prediktívne riadenie v prostredí reálneho času
  Real-Time Nonlinear Model Predictive Control
 6. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  Site-wide Optimization and Advanced Control in an Oil Refinery
  Celoprevádzková optimalizácia a prediktívne riadenie v ropnej rafinérii
 7. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  Hybrid modeling and real-time optimization of processes
  Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
 8. doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
  Set-based control of nonlinear systems
  Množinové riadenie nelineárnych systémov

Doktorandské štúdium v programe Riadenie procesov je štvorročné. Kliknite pre odkaz na Akreditačný spis [PDF].

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS