Kód predmetu:
A422P2_4B
Názov predmetu:
Projekt riadenia procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná prezentácia výsledkov projektu pre komisiou (40%), odovzdanie správy k projektu (60%). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Výsledky vzdelávania:
Projekt predstavuje samostatný prístup študenta k riešeniu riadenia laboratórnych procesov v chemických a biochemických technológiách. V rámci projektu študent získa zručnosti a skúsenosti z tímovej práce pri riešení komplexného problému návrhu riadenia. Kombinuje jeho poznatky z rozličných predmetov bakalárskeho štúdia. Pre vybraný proces má vedomosti o teoretickom modeli, navrhol a simuloval jeho správanie sa na počítači a overil ho na zariadení. V závere sformuloval výsledky, prezentoval ich a obhajoval ich v odbornej diskusii.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BAKOŠOVÁ, M. - FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • MIKLEŠ, J. - FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 p. ISBN 978-3-540-71969-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Fikar, J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS