Kód predmetu:
A422R0_4B
Názov predmetu:
Riadenie procesov I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra (laboratórne cvičenia), 50% zo záverečnej písomnej skúšky. Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely, napríklad zásobníkov kvapalín. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • BAKOŠOVÁ, M. - FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • M. Bakošová – M. Fikar – Ľ. Čirka: Základy automatizácie. Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
J. Oravec, K. Fedorová (2022/2023 – Zimný semester)
L. Galčíková, J. Oravec, M. Bakošová (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS