Kód predmetu:
A422S1_4B
Názov predmetu:
Skupinový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 4 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná práca na cvičeniach v skupinách, príprava a obhajoba záverečnej prezentácie.
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí a aplikuje metódy a techniky riešenia technických problémov v kolektíve, pričom si osvojí aj mäkké zručnosti ako deľba práce, synchronizácia medzi viacerými členmi kolektívu a skupinová zodpovednosť za výsledok a prezentácia výsledkov projektu. Študent vie efektívne organizovať svoju prácu tak pri rešpektovaní časového plánu riešenia projektu viacerými riešiteľmi. Pozná a vie používať rôzne typy softvérových nástrojov na plánovanie tímového projektu a sledovanie progresu. Pozná a vie používať kolaboratívne softvérové platformy na výmenu súborov a udržiavanie dokumentácie k projektu. Študent ovláda techniky efektívnej komunikácie čiastkových a finálnych výsledkov projektu, pričom výsledky svojej práce vie priebežne dokumentovať. Využíva moderné prístupy k plánovaniu založené na šprintoch.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
P. Bakaráč, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
P. Bakaráč, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS