Kód predmetu:
N422O2_4B
Názov predmetu:
Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude ku každej preberanej kapitole odovzdané jedno online zadanie a vypracovaný jeden online test. Na záver bude vypracované posledné zadanie zahrňujúce problematiku z celého semestra. zadania - 90% hodnotenia testy - 10% hodnotenia
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z činnosti operačných systémov. Dokáže pracovať v prostredí operačného systému UNIXového typu. Získa základy nevyhnutné na tvorbu bash skriptov. Študent nadobudne vedomosť ako pracovať so súbormi a adresármi. Študent tiež dokáže prehľadávať a meniť túto súborovú štruktúru. Získa vedomosť ako modifikovať, či archivovať tieto súbory. Študent dokáže k týmto súborom pristupovať aj vzdialene z iných serverov(resp. počítačov, kopírovanie, prihlasovanie, odhlasovanie, posielanie). Študent dokáže spravovať okrem súborov aj práve bežiace procesy(prehľadávanie, zastavovanie i ukončovanie).
Stručná osnova predmetu:
Základy práce v OS UNIX,
práca so súbormi a adresármi,
archivácia,
vyhľadávanie,
spracovanie textových súborov,
vzdialené počítače.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
  • WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.
  • GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
  • STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
  • JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bachelor thesis. STU, 2013.
  • TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
  • COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
  • SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve.
Celkový počet hodnotených študentov:
131

A 52.7 %

B 30.5 %

C 8.4 %

D 3.1 %

E 4.6 %

FX 0.7 %

Vyučujúci:
R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
R. Paulen (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS