Kód predmetu:
N423A0_4B
Názov predmetu:
Algoritmy a nástroje chemickoinžinierskych výpočtov I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
počas semestra sa píšu 2 testy z riešenia príkladov, na získanie kreditov je potrebné získať 56% bodov z testov
Výsledky vzdelávania:
Predmet pripravuje študenta tvorivo a efektívne využívať výpočtovú techniku pri riešení úloh a ich prezentácii v programovom prostredí MS Office. Po absolvovaní kurzu študent zvládne základy písania odborných textov. Vie narábať so súbormi dát a prezentovať výsledky v tabuľkovej a grafickej forme. Vie riešiť sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc.
Stručná osnova predmetu:
Základy písania odborných dokumentov,
Možnosti prezentácie a publikovania dokumentov v PowerPointe
Tvorba tabuliek
Tvorba grafov
Fitovanie nameraných údajov
Práca s makrami
Riešenie sústavy lineárnych rovnic
Riešenie sústavy nelineárnych rovnic
Možnosti riešenia materiálových bilancií v prostredí Excelu
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ACKLEN, L. Microsoft Office 2000: Word. Excel. Powerpoint. Publisher. Outlook. Acces:Několikaky kroky k okamžitým výsledkům: Potřebn= dovednosti získate za pouhých 10 minut. Brno : SoftPress, 2000. 180 s. ISBN 80-902824-5-8.
  • Microsoft Office 2010: Podrobná uživatelská příručka. Brno : Computer Press, 2010. 491 s. ISBN 978-80-251-3222-7.
  • URBÁNEK, T. – ŠKÁRKA, J. Excel 97 pro vědce a inženýry. Praha : Computer Press, 1998. 434 s. ISBN 80-7226-099-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
273

A 50.2 %

B 22.7 %

C 10.6 %

D 10.3 %

E 4.8 %

FX 1.4 %

Vyučujúci:
M. Kalúz, J. Oravec (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kalúz, J. Števek (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS