Na našej Univerzite od jej vzniku až do roku 1960 bola spoločná katedra matematiky, organizačne začlenená k vtedajšej Elektrotechnickej fakulte. Vedúcim tejto spoločnej katedry bol prof. RNDr. Štefan Schwarz, DrSc. V rámci katedry boli pracovné skupiny, ktoré zabezpečovali výučbu matematiky na jednotlivých fakultách vtedajšej SVŠT. Tieto pracovné skupiny boli zárodkom pre vznik katedier matematiky na všetkých fakultách SVŠT. Na našej fakulte vznikla katedra matematiky v školskom roku 1964/65.


Vedúci oddelenia

1964 - 1985   doc. RNDr. Dorota Krajňáková

1985 - 2006   prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

2006 - 2010   doc. RNDr. Štefana Varga, CSc.

2010 - 2016   doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.

2016 -           doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.


Katedra od jej vzniku zabezpečovala výučbu matematiky pre všetky študijné odbory na fakulte. Okrem základných kurzov Matematika I a II pre študentov prvého ročníka sa vyučujú aj predmety Matematická štatistika, Numerické metódy a na niektorých špecializáciách vo vyšších ročníkoch i ďalšie predmety z oblasti aplikovanej matematiky. Po roku 1990, po zániku celouniverzitnej Katedry kybernetiky, katedra zabezpečuje aj výučbu predmetu Informatika. V neposlednom rade katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých formách postgraduálneho a doktorandského štúdia.

Na prelome 80. a 90. rokov vznikli na katedre tieto odborné skupiny:

  1. Skupina umelej inteligencie (prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc. a doc. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.) bola aktívna hlavne v teórii neurónových sietí a evolučných algoritmov. Z týchto dvoch oblastí boli pracovníkmi katedry aj publikované dve monografie Úvod do teórie neurónových sietí a Evolučné algoritmy. Katedra je aj spoluorganizátorom pravidelných konferencií Kognícia a umelý život (spolu s prof. RNDr. Jozefom Kelemenom, DrSc. z Ústavu informatiky Sliezkej univerzity v Opave), ktorej piata konferencia v r. 2005 bude opäť organizovaná našou katedrou v Smolenickom zámku. Na tejto interdisciplinárnej konferencii sa stretávajú pracovníci zo Slovenska a Česka, ktorí majú záujem o moderné trendy umelej inteligencie a kognitívnej vedy. Prednášky z konferencie sú vydávané Sliezkou univerzitou vo forme rozsiahleho zborníka Kognice a umělý život. Z oblasti kognitívnej vedy pracovníci katedry sa podieľali na vydaní ako spolueditori monografií Hľadanie spoločného jazyka v kognitívnej vede, Kognitívne vedy a Kognícia a jazyk. V rámci tejto odbornej skupiny sa na katedre konal pravidelný seminár „Matematická logika“.
  2. Skupina teórie fuzzy množín a fuzzy logík (doc. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. a doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.). Hlavnou motiváciou teórie fuzzy množín a viachodnotovej logiky je snaha vyjadriť vágnosť ľudských poznatkov vyjadrených prirodzeným jazykom, matematickými prostriedkami a tak prekonať medzeru oddeľujúcu klasické matematické modely od reálnych systémov. Členovia skupiny publikovali desiatky odborných prác, pravidelne sa aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných seminárov, konferencií a kongresov z tejto oblasti. Sú tiež organizátormi pravidelného seminára "Fuzzy Sets and Quantum Structures" vo Vyhniach. Sú členmi medzinárodných organizácií (EUSFLAT, IQSA), riešitelia domácich a medzinárodných grantov (VEGA, COST 15, COST 274 TARSKI) a podieľajú sa na organizácii ďalších konferencií doma i v zahraničí. Doc. Kolesárová v spolupráci s Dr. Monikou Kováčovou vydala v r. 2004 monografiu „Fuzzy množiny a ich aplikácie“, ktorá je prvou ucelenou publikáciou v tejto oblasti na Slovensku. Produktom seminára sú tiež semestrálne projekty, diplomové a dizertačné práce. V rámci tejto pracovnej skupiny sa koná pravidelný odborný seminár „Fuzzy sets and Fuzzy Logics“, ktorého zakladajúcim vedúcim bol doc. Šabo, s účasťou pedagógov: prof. Kolesárová, doc. Baláž, doc. Varga, Mgr. Horanská, RNDr. Boor, Ing. Gall, RNDr. Takáč, Mgr. Viceník a ďalší.
  3. Skupina matematickej štatistiky (doc. RNDR. Štefan Varga, CSc. a RNDr. Ivan Garaj, CSc. ) pracuje hlavne v oblasti odhadov a predikcií v regresných modeloch. Týka sa to celej škály regresných modelov, tak parametrických ako aj neparametrických a tiež fuzzy regresných modelov. Ďalšou oblasťou záujmu sú štatistické metódy riadenia a kontroly kvality výroby v chemickom a potravinárskom priemysle. Naša katedra má akreditovaný kurz s rovnakým názvom Ministerstvom školstva SR a pripravuje odborníkov pre oblasť riadenia kvality výroby. Z tejto oblasti boli vydané aj dve monografie na našej katedre (RNDr. Garaj) Dvojstranné tolerančné medze pre neznámu strednú hodnotu a rozptyl normálneho rozdelenia a Two sided tolerance limits of normal distribution with unknown means and unknown common variability. Členovia skupiny publikovali desiatky odborných prác, pravidelne sa aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných seminárov, konferencií a kongresov z uvedených oblastí.

Katedra matematiky má veľmi dobré, úzke pracovné kontakty s katedrami matematiky iných fakúlt našej univerzity (Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií), s katedrami matematiky iných univerzít (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Katedra matematiky na FEK ČVUT v Prahe) a s pracoviskami matematického zamerania (Matematický ústav SAV, Ústav informatiky AV ČR, Ústav informatiky Sliezskej univerzity v Opave). Najdlhšia spolupráca je s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK (Doc. Fabrici, RNDr. Grusková, Doc. Baláž) a s Matematickým ústavom SAV (RNDr. Antoni). V spolupráci s katedrou matematiky Stavebnej fakulty TU v Košiciach a Matematickým ústavom SAV v Košiciach sa riešili spoločné úlohy z oblasti čiastočne usporiadaných grúp a pologrúp (RNDr. Milan Jasem, CSc.). Úzko spolupracujeme aj s ďalšími univerzitami v zahraničí, napr. s Johannes Kepler Universität v Linzi a s University of Alcalá, Alcalá de Henares v Madride.

Na začiatku 3. tisícročia (od školského roku 2002/2003) mala katedra matematiky v rámci inžinierskeho štúdia niekoľko rokov špecializáciu „Chemická informatika“. V tom čase na katedre taktiež prebiehalo doktorandské štúdium „Aplikovaná informatika“.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS