Logo IAM

EPCA výstupy

Centrálny register záverečných prác

Sadzby stravného (diéty) na tuzemské služobné cesty pre časové pásma platné od 1.9.2022:

a) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Pravidlá pre prácu v laboratóriách počítačov

Publikácie

Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV (VEGA) a Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) požadujú, aby publikácie, ktoré vznikli s podporou grantov, mali túto skutočnosť explicitne vyjadrenú. Preto do každého publikovaného príspevku uvádzajte aj čísla grantov, s podporou ktorých publikácia vznikla.

 

V r. 2017 máme nasledovné VEGA granty:

 1. Energeticky efektívne procesné riadenie
  vedúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  projekt č. 1/0004/17
  (2017-2020)
 2. Riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických technológiách a biotechnológiách
  vedúca: Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
  projekt č. 1/0112/16
  (pokračujúci projekt od r. 2016)
 3. Laditeľné explicitné prediktívne regulátory pre systémy s rýchlou dynamikou
  vedúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  projekt č. 1/0585/19
  (2019-2022)

Odporúčané formulácie pre citáciu čísla grantu:
Tento príspevok vznikol s podporou VEGA MŠ SR a SAV pre projekty č. 1/0585/19 (1/0112/16, 1/0004/17) .

Anglická formulácia:
Acknowledgement
The authors gratefully acknowledge the contribution of the Scientific Grant Agency of the Slovak Republic under the grants 1/0585/19 (1/0112/16, 1/0004/17).
 

V r. 2021 máme nasledovné APVV granty:

 1. Energeticky efektívne, bezpečné a zabezpečené procesné riadenie
  vedúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
  projekt č. APVV-20-0261
  (1.7.2021-30.06.2024)

Odporúčané formulácie pre citáciu čísla grantu:
Tento príspevok vznikol s podporou projektu APVV APVV-20-0261.

Anglická formulácia:
Acknowledgement
The Authors gratefully acknowledge the contribution of the Slovak Research and Development Agency under the project APVV-20-0261.

V r. 2014 máme nasledovné štrukturálne projekty:

 1. Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II
 2. Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Odporúčané formulácie pre citáciu čísla projektu:
Táto štúdia/článok/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II, ITMS: 26240120029, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Anglická formulácia:
Acknowledgement
This contribution/publication is the partial result of the Research & Development Operational Programme for the project Support for Finalisation of Centre of Excellence for Smart Technologies, Systems, and Services II, ITMS 26240120029, supported by the Research 7 Development Operational Programme funded by the ERDF.

Odporúčané formulácie pre citáciu čísla projektu:
Táto štúdia/článok/publikácia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava, ITMS: 26240220084, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Anglická formulácia:
Acknowledgement
This contribution/publication is the partial result of the Research & Development Operational Programme for the project University Scientific Park STU in Bratislava, ITMS 26240220084, supported by the Research 7 Development Operational Programme funded by the ERDF.

V r. 2014-2017 máme nasledovné EC granty:

 1. Training in Embedded Predictive Control and Optimization
  vedúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
  projekt č. 607957
  (projekt do r. 2017)

Odporúčané formulácie pre citáciu čísla grantu:
The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under REA grant agreement no 607957 (TEMPO).

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS