Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získa študent titul "bakalár" (Bc.) a môže ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nastúpiť do zamestnania.

Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Ukončené je štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa titul "inžinier" (Ing.).

Doktorandské štúdium

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia môžu absolventi pokračovať v štvorročnom doktorandskom štúdiu. Po jeho ukončení sa udeľuje titul "philosophiae doctor" (PhD.).
 

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS