Táto stránka obsahuje všeobecné informácie a prehľad o poskytovaných typoch štúdia. Kliknite hore v menu alebo na nadpis konkrétneho stupňa štúdia, o ktorý máte záujem.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získa študent titul "bakalár" (Bc.) a môže ďalej pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo nastúpiť do zamestnania.

Náš ústav je jedným z garantov programu Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve.

Podľa výsledkov evaluácie agentúry ARRA je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU opakovane najlepšou technickou fakultou v SR od roku 2008.

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Trvá ďalšie dva roky. Ukončené je štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent získa titul "inžinier" (Ing.).

V priebehu 3. ročníka si študent, ktorý chce pokračovať v inžinierskom štúdiu, zvolí jeden študijný program inžinierskeho štúdia.

Náš ústav garantuje inžiniersky program Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve. Pozrite si niekoľko dôvodov pre štúdium tohoto perspektívneho programu.

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia najlepší absolventi môžu pokračovať v štvorročnom doktorandskom štúdiu programu Riadenie procesov. Po jeho ukončení sa udeľuje titul "philosophiae doctor" (PhD.).

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS