Doktorandský študijný program: Riadenie procesov

Forma štúdia: denná/externá
Dĺžka štúdia: 4 roky/5 rokov
Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.
Študijný odbor: kybernetika

Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Riadenie procesov na FCHPT STU reprezentuje vysoko kvalifikovaného odborníka s unikátnymi vedomosťami a zručnosťami reflektujúcimi moderné trendy pokročilého riadenia, automatizácie, optimalizácie, modelovania v procesnom priemysle, informatizácie a digitalizácie. Doktorand sa počas štúdia zapája do inovatívnych projektových riešení reálnych technických problémov, pričom získa pokročilé vedomosti a skúsenosti v oblasti mäkkých zručností (manažment a plánovanie práce v medzinárodnom tíme, technická komunikácia, prezentácia výsledkov, práca s podporným softvérom). Je schopný realizovať samostatnú a kreatívnu prácu, navrhovať technologické inovácie a next-gen riešenia. Tiež disponuje neoceniteľnými kontaktmi v rámci svetovej vedeckej, výskumnej a inovačnej komunity, s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi. Výsledkom je vysoko žiadaný pracovník vedy a výskumu, absolvent 3. stupňa štúdia s uplatniteľnosťou na globálnom trhu práce.

Vedomosti

Zručnosti

Kompetencie

Uplatniteľnosť

Doktorandský študijný program Riadenie procesov ako jediný z doktorandských študijných programov v študijnom odbore Kybernetika pripravuje absolventov na kariéru v oblasti riadenia a automatizácie technológií v chemickom, potravinárskom a procesnom priemysle a ako jediný poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických technológií, automatizácie, informačných technológií a optimalizácie. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v chemickom, procesnom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky a strojárstva, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto automatizovať, optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Riadenie procesov uplatní ako výskumný pracovník, manažér, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré na zlepšenie svojho fungovania využívajú metódy a prostriedky automatizácie, informačných a komunikačných technológií a matematického spracovania a vyhodnocovania údajov. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie priemyselných procesov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, umelej inteligencie a spracovania signálov, pričom dokáže tieto znalosti aplikovať kreatívnym spôsobom tak, aby vytvoril nové, unikátne riešenia výrazne presahujúce existujúci stav poznania v danej oblasti. Uplatní sa tak nielen na vedúcich pozíciách vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou v chemickom a potravinárskom priemysle, kde znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku, pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve. Naviac je absolvent študijného programu Riadenie procesov pripravený na ďalšiu akademickú kariéru či na zastávanie pozícií v medzinárodných vedeckých laboratóriách.

Absolventi študijného program Riadenie procesov sa uplatňujú na pracovných pozíciách:

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS