Program

Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os č. 4, výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO

Partneri

Čas riešenia

1.9.2009 – 1.7.2012

Číslo projektu

ITMS: 26240220018

Ciele projektu

Publikácie

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS