Výsledky konferencie SVK 2017

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marek Nemec NEUROCHEMICKÉ ZMENY V ANIMÁLNOM MODELI POZOROVANÉ POMOCOU LOKALIZOVANEJ IN VIVO 1H MRS. POROVNANIE DVOCH NEZÁVISLÝCH SOFTVÉROV NA KVANTIFIKÁCIU 1H MR SPEKTIER
2 Kinga Dobóová Klasifikácia odrodových slivovíc podľa pôvodu fluorescenčnou spektrometriou v spojení s chemometriou
3 Jakub Masác VYUŽITIE ATÓMOVEJ SPEKTROMETRIE A PRIETOKOVEJ CHRONOPOTENCIOMETRIE PRI ANALÝZE TOKAJSKÝCH VÍN
4 Kristína Kianičková Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej pomocou dopovaných diamantových elektród s rôznou koncentráciou bóru
5 Michal Augustín SLEDOVANIE ÚČINKU VOĽNÝCH RADIKÁLOV KYSLÍKA GENEROVANÝCH KVANTOVÝMI BODKAMI ZA PRÍTOMNOSTI UV-ŽIARENIA POMOCOU BIOSENZORA NA BÁZE PLAZMIDOVEJ DNA

Analytické separačné metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Lea Hegedüsová Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autolakov
2 Eva Brokešová Testovanie polymérnych sorbentov pre SPE kumarínov zo vzoriek vína
3 Barbora Filounová Stanovení heparinu pomocí afinitní kapilární elektroforézy
4 Jakub Tomáško Vývoj analytického postupu pro stanovení chlorovaných parafínů v rostlinných olejích
5 Kamila Richterová VALIDACE METODY PRO STANOVENÍ ADITIVNÍCH LÁTEK POMOCÍ QDa DETEKTORU

Anorganická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Daniel Dvořák Pomalá relaxace magnetizace u komplexů kobaltnatých halogenidů s 1,1´-bis(difenylfosfino)ferocénem
2 Lubomír Havlíček MAGNETICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURA PENTAKOORDINOVANÝCH SLOUČENIN CO(II) S TRI- A TETRADENTÁTNÍMI LIGANDY ODVOZENÝMI OD ALIFATICKÝCH TRIAMINŮ
3 Martin Schoeller Príprava a štruktúra manganitých salenových komplexov s niektorými pseudohalogenidovými ligandami
4 Michaela Zajacová Molekulový magnetizmus v komplexoch kobaltu s bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami
5 Milan Piroš Príprava a charakterizácia meďnatých komplexov s nesteroidnými protizápalovými ligandami ako potenciálnych SOD mimetík

Anorganické materiály a povrchové úpravy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Oravcová Akumulácia tepla - kompatibilita materiálov
2 Jana Záchenská Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí
3 Jaroslav Brezina Distribúcia dusičnanov v potravinách
4 Dominika Szendreiová Objemové zmeny materiálov vhodných pre akumuláciu tepla pri topení
5 Lukáš Húlek Príprava YB4 keramiky mikrovlnným spekaním

Anorganické technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Andrea Fašková Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov
2 Martina Čierna Charakterizácia enterokinázy chronopotenciometrickou rozpúšťacou analýzou
3 Michaela Benköová Využitie TiB2 pri výrobe hliníka
4 Katarína Poliaková Využitie sieťotlačových elektród na stanovenie základných charakteristík enzýmov
5 Peter Zelienka VYUŽITIE ŽELEZANOV PRI DOČISŤOVANÍ ODPADNÝCH VÔD

Biochémia a mikrobiológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ľuboš Janotka MOLEKULÁRNE MECHANIZMY ROZVOJA MULTIDRUG REZISTENCIE A POTENCIÁLNE PROGNOSTICKÉ FAKTORY ODPOVEDE NA LIEČBU POUŽÍVANÚ PRI HEMATOONKOLOGICKÝCH OCHORENIACH
2 Katarína Hribová HETEROLOGICKÁ EXPRESIA GÉNU KÓDUJÚCEHO ENDOLYZÍN BAKTERIOFÁGA ΦC31
3 Andrea Jurkasová VÝVOJ MYCÉLIA TRICHODERMA ATROVIRIDE SPREVÁDZANÝ ZMENOU CA2+ VÄZBOVÝCH VLASTNOSTÍ BUNKOVÝCH STIEN
4 Paulína Pidíková POHLAVNÉ ROZDIELY V EXPRESII ANGIOTENZINOGÉNU A miR21-5p A VPLYV PRENATÁLNEJ EXPOZÍCIE ANGIOTENZÍNU II A PRÍJMU SOLI V POTRAVE NA ICH EXPRESIU
5 Martina Oravcová FUNKČNÁ CHARAKTERIZÁCIA GABA SKRATU V NEUROSPORA CRASSA

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ema Pokorná Katalytická aktivita hexózaminidáz
2 Lenka Hudecová Nové trendy v redoxnej biokatalýze
3 Dominika Gyuranová Štúdium substrátovej špecificity rekombinantných ketoreduktáz
4 Ján Víglaš SEKUNDÁRNY METABOLIZMUS VLÁKNITÝCH HÚB RODU TRICHODERMA
5 Petra Kašparová Inhibice tvorby biofilmu podmíněně patogenních mikroorganismů

Dokumenty a objekty dedičstva

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dušana Grešová Príprava kyanotypov a štúdium ich stability
2 Ivana Václaviková Štúdium starnutia záznamov gumovacích pier v dokumentoch
3 Filip Hajdu ČISTENIE POVRCHOV PAPIERA ÚČINKOM NÍZKOTEPLOTNEJ ATMOSFERICKEJ PLAZMY
4 Martina Fusková Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
5 Veronika Jankovičová Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch Ramanovou spektroskopiou
6 Veronika Žilinská Identifikácia novodobých písacích látok s využitím optickej a fluorescenčnej mikroskopie

Drevo, celulóza a papier

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Ivan Koles FRAKCIONÁCIA EXTRAKTOV KÔRY A IDENTIFIKÁCIA ICH ZLOŽENIA
2 Anton Lisý Vplyv spôsobu zrážania lignínu na jeho vlastnosti a možnosti nasledovného využitia ako náhrady adhezív v priemysle
3 Alexandra Bohunická SUPERKRITICKÁ EXTRAKCIA SMREKOVEJ KÔRY
4 Jaroslava Čeriová, Lenka Filipová OCHRANA DREVA PROTI DREVOKAZNÉMU HMYZU
5 Dalibor Galan Dvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasy

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martina Gáliková, Ivana Hrevušová KOMUNIKÁCIA TATRA BANKY A VÚB BANKY VOČI ŠTUDENTOM
2 Barbora Dubeňová, Adriána Brenkusová PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTSKEJ PODNIKATEĽSKEJ SPOLOČNOSTI MUVINAJT
3 Dávid Packa KORUPCIA AKO FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI KVALITU PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU
4 Matúš Jozef Bizoň RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA PRINCÍPE MERANIA A RIADENIA ENTROPIE V SOCIÁLNOM SYSTÉME
5 Daniel Kováč ANALÝZA PREPOJENIA AFFILIATE MARKETINGU A MODELU ŤAŽENIA KRYPTOMENY

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jakub Paškevič Využitie vodných rastlín v procese čistenia prostredia od vybraných typov liečiv a nanočastíc
2 Michaela Božoňová Anaeróbna stabilizácia čistiarenského kalu a intenzifikácia tohto procesu pridávaním externých substrátov.
3 Marta Jemelková Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů
4 Zuzana Sameliaková Použitie čistého kyslíka a ozónu na odstránenie drog a liečiv z odpadových vôd
5 Kristína Hencelová, Kristína Párkánszká ODSTRAŇOVANIE LIEČIV A DROG Z VÔD PROCESOM ADSORPCIE

Fermentačné technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominika Šilhárová Biotransformácia limonénu na trans-karveol pomocou baktérií Rhodococcus sp.
2 Zuzana Rosenbergová Optimalizácia produkcie a izolácie formátdehydrogenázy
3 Nikola Homolová Príprava rekombinantných enzýmov pomocou Pichia pastoris
4 Anna Gibalová Mikrobiálna produkcia arabitolu
5 Katerina Krstevska SLEDOVANIE MLIEČNEJ FERMENTÁCIE ŠŤAVY ZO SLNEČNICE HĽUZNATEJ POUŽITÍM MLIEČNEJ BAKTÉRIE L.PLANTARUM PCS26 - PRODUKCIA SYMBIOTICKÉHO FERMENTOVANÉHO NÁPOJA

Fyzikálna chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Marek Štekláč KAMPTOTECÍN A JEHO AKTÍVNE CENTRÁ
2 Monika Biela Štúdium termodynamiky pôsobenia prírodných antioxidantov
3 Lukáš Zdražil Příprava grafénových kvantových teček pomocí modifikované LPE metody
4 Martina Havlíková Uvolňování solubilizovaných látek z fázově separovaných hydrogelů
5 Dominika Kollárová DISOCIATÍVNY ELEKTRÓNOVÝ ZÁCHYT NA MOLEKULÁCH HEXAFLUOROPROPYLÉN OXIDU

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dominik Štefanko Kinetika splyňovania alkoholov v prostredí superkritickej vody
2 Kristián Hanus Modelovanie parných sietí v rafinérií
3 Jindřich Mrlík TEPELNÁ AKTIVACE UHLÍKOVÉ ELEKTRODY PRO VANADOVOU REDOXNÍ PRŮTOČNOU BATERII
4 Marta Ostrihoňová Separácia terapeutického proteínu multimodálnou chromatografiou
5 Matej Bartoš Vizualizácia a analýza teplotného profilu priemyselného reaktora

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Monika Krahulcová Koliformné baktérie a enterokoky rezistentné voči antibiotikám a ich výskyt v surovom mlieku na SR
2 Kateřina Loupancová Charakterizace a výskyt technologicky nežádoucích bakterií rodu Gluconacetobacter v nealkoholických nápojích.
3 Ivana Jurinová Vplyv faktorov prostredia na produkciu biofilmu druhom S. aureus
4 Lucia Vrábová Vplyv faktorov prostredia na produkciu stafylokokového enterotoxínu D
5 Karla Urgelová Dynamika prežívania S. aureus v závislosti od podmienok prostredia

Organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tomáš Vašíček SYNTHESIS OF POLYCARBOCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ALL-CARBON QUATERNARY CENTRES
2 Juraj Malinčík Spiropyrány ako fotoprepínače v materiálovej chémii
3 Jakub Orvoš PRÍPRAVA 1,2-ANHYDROFURANÓZ S ELEKTRÓN-AKCEPTORNÝMI OCHRANNÝMI SKUPINAMI
4 Lukáš Ďurina ŠTÚDIUM STEREOSELEKTIVITY ADIČNÝCH REAKCIÍ GRIGNARDOVÝCH ČINIDIEL S IZOXAZOLIDÍN-4,5-DIOLMI
5 Martin Kalník Príprava a reakcie 4,5-dibrómizoxazolidínov

Potravinárska chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Diana Hégliová Aplikácia novovyšľachtenej odrody pšenice do sušienok
2 Pavlína Vágenknechtová Výskyt reziduí pesticidů v zelených čajích
3 Alžběta Mandová Využití fyzikálně-chemických metod ke sledování stárnutí pekařských výrobků
4 Samuel Horváth Porovnanie niektorých fyzikálno-chemických parametrov špaldovej pšenice
5 Erika Hutníková Príjem a význam soli v mliečnych výrobkoch a ich druhov u detí predškolského veku

Riadenie procesov

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Horváthová Návrh riadenia chemického reaktora pomocou konvexného liftingu
2 Kristína Fedorová Robotická optimalizácia
3 Linda Hanulová Návrh robustného prediktívneho riadenia pre laboratórny chemický reaktor
4 Jakub Nosko MVC architektúra a PHP framework Laravel
5 Petra Artzová Identifikácia a riadenie laboratórnej rektifikačnej kolóny

Ropa, palivá a petrochémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miroslava Mališová FTIR štúdium hydrotalcitu
2 Petra Benžová Možnosti charakterizácie textúrnych vlastností katalyzátora používaného pri hydrokrakovaní vákuových zvyškov
3 Andrea Tholtová POROVNANIE PRIAMEHO STANOVENIA VANÁDU A NIKLU V ROPNÝCH PRODUKTOCH METÓDOU WDXRF A METÓDOU ICP-OES
4 Jana Česáková ODPADY Z KYSLEJ RAFINÁCIE OLEJOV
5 Pavol Mikolaj ZLEPŠENIE KATALYTICKÝCH VLASTNOSTÍ RÔZNYCH DRUHOV ZEOLITOV POST-SYNTÉZNYMI ÚPRAVAMI
6 Veronika Fukasová Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na desilikovaných zeolitoch ZSM-5

Technológia organických látok

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Nikoletta Godová Katalytická premena zmesi etanolu a acetaldehydu na alkény
2 Zuzana Magyarová Katalytická syntéza cyklopentyl metyléteru
3 Denisa Valocková Nové postupy prípravy kyseliny glutárovej
4 Veronika Kupkovičová Katalyzátory na báze modifikovanej uhlíkovej černe v oxidácii cyklohexanónu
5 Lucia Bračíková Štúdium prípravy karbonátu z bioglycerolu

Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miroslava Jeřábková Zhodnocení expozice člověka organofosfátovými retardéry hoření na základě analýzy prachu vnitřního prostředí
2 Noemi Belišová VYBRANÉ BIOLOGICKÉ A CHEMICKÉ POSTUPY NA DEKONTAMINÁCIU PÔD ZNEČISTENÝCH ROPNÝMI ZLÚČENINAMI
3 Veronika Cyprichová EXTRAKCIA LIPIDOV Z MIKRORIAS
4 Michaela Majerová Pôsobenie vybraných nanomateriálov a liečiv na životné prostredie
5 Paulína Koláriková Drogy a liečivá ako mikropolutanty

Tlačové technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Markéta Kabelková Optimalizace tiskových inkoustů pro galerijní dozimetry
2 Ladislav Kotrba Príprava a charakterizácia strieborných nanočastíc pre povrchovo zosilnenú Ramanovu spektroskopiu (SERS)
3 Lucia Parráková Príprava sieťotlačených uhlíkových elektród pre biosenzory
4 Zuzana Petříčková Optimalizace tiskových inkoustů pro ozonový dozimetr
5 Michaela Pavličková Hybridné solárne články so zadnou uhlíkovou elektródou

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Michaela Sihlovcová Rezidua pesticidů v citrusových plodech
2 Tereza Pávková Vliv zpracování na obsah biologicky aktivních látek a senzorickou kvalitu mrkve
3 Aneta Ácsová Obsah a identifikácia bioaktívnych zložiek v brusniciach a stanovenie ich celkovej antioxidačnej aktivity
4 Aneta Bumbová Mykotoxiny a rezidua pesticidů v krmivech pro domácí zvířata
5 Mariya Glushchenko Bezpečnost dětské výživy z pohledu výskytu mykotoxinů