Výsledky konferencie SVK 2018

Zoznam sekcií:

Po kliknutí na názov sekcie sa zobrazia výsledky v danej sekcie.

Analytická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martin Baroch Příprava mědí modifikované elektrody z uhlíkové plsti
2 Kateřina Krejčová Voltametrické stanovení insekticidu difenoconazolu
3 Michal Zelenský Voltametrické chování fytosterolů na elektrodě ze skelného uhlíku
4 Marek Haššo MINIATURIZOVANÝ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR NA STANOVENIE TEOBROMÍNU V ČOKOLÁDOVÝCH VÝROBKOCH
5 Kristýna Jelšíková Voltametrie stigmaterolu, β-sitosterolu a ergosterolu na borem dopované diamantové elektrodě

Analytické separačné metódy

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Katarína Molnárová Stanovenie nízkomolekulárneho heparínu pomocou kapilárnej elektroforézy
2 Kateřina Šebelová Profily opiových alkaloidů v máku setém (Papaver somniferum L.)
3 Klaudia Zapletalová Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči
4 Martina Micháliková OPTIMALIZÁCIA PODMIENOK TANDEMOVEJ HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE (MS/MS) PRE STANOVENIE FENYLALANÍNU
5 Ha Anh Thai CHARACTERISATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS PROFILE DURING TOKAJ WINE PRODUCTION

Anorganická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Martin Schoeller Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom
2 Michaela Zajacová MOLEKULOVÝ MAGNETIZMUS V KOMPLEXE KOBALTU S BIS(BENZIMIDAZOL-1-YL)PYRIDÍNOVÝM LIGANDAMOM
3 Filip Zechel Štúdium komplexov vanádu(V) s mandelátoligandom
4 Richard Smolko ŠTÚDIUM HETEROLEPTICKÝCH KOMPLEXOV NI(II) NA BÁZE VYBRANÝCH O- A N-DONOROVÝCH LIGANDOV
5 Alexandra Šagátová Teplotne indukovaný spin crossover v komplexoch železa s benzimidazolylpyridínovými ligandami

Anorganické technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Barbora Šopová Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn
2 Andrea Červenková CHARAKTERIZÁCIA NÍZKOTEPLOTNÝCH TAVENINOVÝCH ELEKTROLYTOV VHODNÝCH PRE INOVÁCIE V PROCESE VÝROBY HLINÍKA
3 Viktória Adzimová Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód
4 Patrik Vaško PŘÍPRAVA SMĚSNÝCH OXIDICKÝCH PIGMENTŮ
5 Martina Balážová Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu

Anorganické technológie a materiály

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Josef Vaculík Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu
2 Laura Pavlíková PARCIÁLNE FLUOROVANÝ GRAFEN A JEHO SENZOROVÉ APLIKÁCIE
3 Dominika Bražinová Štúdium priamej katalytickej oxidácie propénu v plynnej fáze
4 Veronika Krahulová Možnosti zvyšování kaolinu
5 Alena Siudová Sledování alkálií v portlandském slinku

Biochémia a mikrobiológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kamila Bechyňská Studium lipidomu jaterní tkáně potkanů po enterálním a parenterálním podání výživových tukových emulzí
2 Kristína Šimoničová Sledovanie zmien v metylácii a expresii génov asociovaných s apoptózou v AML bunkových líniách
3 Tatiana Bezáková VÝSKYT REZISTENTNÝCH MIKROORGANIZMOV VOČI ANTIBIOTIKÁM V STUDŇOVÝCH VODÁCH
4 Barbora Puzderová Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách
5 Peter Sovík Fylogenetická analýza lipstatínového operónu v Rode Streptomyces

Biotechnológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Mária Niková Katalytická aktivita glykozidhydroláz u vláknitých húb rodu Penicillium sp.
2 Veronika Urbaníková Delécia génov lipidického metabolizmu kvasinky Yarrowia lipolytica
3 Matúš Gajdoš Extending the Directed Eevolution of Enzymes with Non-canonical Amino Acids: New Approach in Enzyme Engineering
4 Barbora Baligová Úschova a stabilizácia oxidoredukčných enzýmov
5 Lukáš Dzuro Afinitná imobilizácia enzýmov

Ekonomika a manažment

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Klaudia Miklušáková MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI CURADEN SLOVAKIA S.R.O
2 Andrea Csóka, Viktória Gregušová Deti a reklama
3 Mária Mičíková, Zuzana Černá Zadlženosť obyvateľstva Slovenskej republiky
4 Miriam Uličná PRIESKUM TRHU AKO VÝCHODISKO ODBYTOVEJ STRATÉGIE
5 Klára Hozlárová, Anna Hazuchová Daňové raje ako riziká pre ekonomiku štátu

Environmentálne inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jakub Paškevič POTENCIÁL LARIEV ZOPHOBAS MORIO V BOJI PROTI POLYSTYRÉNOVÉMU ODPADU
2 Barbora Šmírová Využití cihelných recyklátů pro zadržování vody v půdách
3 Barbora Jankovičová NÁVRH ANAERÓBO-AERÓBNEJ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD V ŠKROBÁRENSKOM PODNIKU
4 Valeriia Iliushchenko Možnosti separace sloučenin fosforu z čistírenských kalů
5 Nikola Bergelová Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd - nábeh nitritačného reaktora

Fermentačné technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Pavlína Vágenknechtová Multidetekční postupy pro hodnocení chemické bezpečnosti vína
2 Tamara Kyzeková BIOKATALÝZA S REKOMBINANTNÝMI DEKARBOXYLÁZAMI
3 Viktória Zezulová Príprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcie
4 Slavomír Melicher Rekombinantná príprava lipoxygenázy
5 Patrik Mrmus Aplikácia enzýmov produkovaných v inklúznych telieskach

Fyzikálna chémia a chemická fyzika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Tomáš Hajdu EPR ŠTÚDIUM KOMPOZITNÝCH FOTOKATALYZÁTOROV TiO2-Bi2O3
2 Monika Biela TEORETICKÉ ŠTÚDIUM PROTÓNOVÝCH AFINÍT VYBRANÝCH DERIVÁTOV KYSELINY BENZOOVEJ
3 Jáchym Mück CuZnAl směsné oxidy jako katalyzátory pro hydrogenolýzu glycerolu
4 Petr Mach PŘÍPRAVA SMĚSI (ETHYL A BUTYL) ESTERŮ ŘEPKOVÉHO OLEJE
5 Michal Belák Štúdium termooxidačnej stability olejov využitím DSC

Chemické a biochemické inžinierstvo

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Dáša Paulenová Fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilita suspenzií grafén oxidu v iónovej kvapaline
2 Matej Bartoš Vývoj softvérového nástroja na vizualizáciu teplotného profilu v chemickom reaktore
3 Eva Marková SLEDOVANIE VPLYVU TYPU A KONCENTRÁCIE SOLI NA ADSORPCIU MODELOVÝCH PROTEÍNOV NA MULTIMODÁLNY ADSORBENT CAPTO MMC
4 Patrik Furda Modelovanie delenia C3 frakcie v rafinérii
5 Ladislav Švistun Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu

Jazyky

PoradiePrezentujúciNázov príspevku

Jazyky (2017)

PoradiePrezentujúciNázov príspevku

Mikrobiologické aspekty v potravinárstve

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Barbora Zelmanová Termorezistencia Staphylococcus aureus a Escherichia coli
2 Klára Cverenkárová Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz
3 Dominika Mikušová Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty
4 Petra Beranová Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách
5 Ivana Bačová Porovnanie výskytu koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarňach odpadových vôd na Slovensku

Ochrana materiálov a objektov dedičstva 

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Blanka Zachariášová Vplyv účinku plazmy na vlastnosti čiernobielej želatínovej fotografie
2 Kateryna Popova Čištění povrchu polyesterových skelných laminátů
3 Rebeka Zembjaková Využitie plazmových úprav pri čistení kovových nití v historických textíliach
4 Michaela Kulhánková Zrychlené testování světlostálosti interiérových nábytkových povlaků
5 Klára Kuchťáková Ochrana olova v atmosféře s obsahem kyseliny octové pomocí korozních inhibitorů

Organická technológia a katalýza

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Zuzana Magyarová Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
2 Kristína Košútová Katalytická oxidácia furfuralu
3 Matúš Petrík Štúdium transformácie etanolu na jednoduché alkény
4 Jakub Kajánek Dusíkom modifikované katalyzátory na báze uhlia pre oxidáciu cyklohexanónu na kyselinu adipovú
5 Lucia Pšidová Katalytické premeny biomasy na organické kyseliny

Potravinárska a kozmetická chémia a technológia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Sokáčová Ochrana pred oxidačným stresom a poškodením kože voľnými radikálmi
2 Michaela Tholtová, Lucia Uličná ANTIRADIKÁLOVÉ ÚČINKY VYBRANÝCH RASTLINNÝCH SILÍC (ÉTERICKÝCH OLEJOV)
3 Jana Krivdová Nové trendy vo výrobe cereálnych výrobkov
4 Dávid Žuffa Potravinárska chemofóbia spotrebiteľov
5 Dominika Maďarová Esenciálne oleje v kozmetických výrobkoch – benefity a riziká

Riadenie procesov

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Kristína Fedorová Agilné manévre pomocou prediktívneho riadenia
2 Lenka Galčíková Robustné prediktívne riadenie doskového výmenníka tepla
3 Michal Slávik Návrh robustného riadenia pre proces neutralizácie
4 Lukáš Šatura Experimentálne modelovanie nanofiltrácie laktózy a soli
5 Michaela Horváthová Návrh robustného riadenia pomocou konvexného liftingu pre laboratórny proces

Ropa, palivá a petrochémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Miroslava Mališová Hydrotalcit
2 Veronika Fukasová Transesterifikácia ľaničníkového oleja na katalyzátoroch na báze hydrotalcitu
3 Jana Česáková Adsorpcia a redukcia NOx
4 Janko Červenský Kapacita katalyzátora hydrogenácie vákuových destilátov na zachytávanie kovov
5 Kristína Kupcová Hierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitov

Syntetická organická chémia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Jakub Orvoš Príprava benzimidazol-substituovaných fenylazopyridínov ako nových fotoizomerizovateľných ligandov pre spin-crossover komplexy
2 Ľudmila Petrovičová PRÍPRAVA BICYKLICKÉHO ENOLCYKLOKARBAMÁTU AKO ZÁKLADNÉHO STAVEBNÉHO BLOKU PRE SYNTÉZU BRABANTAMIDOV A ICH ANALÓGOV
3 Michaela Marčeková STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA FUNKCIONALIZOVANÝCH α-AMINOKYSELÍN VYUŽITÍM AZA-HENRYHO REAKCIE
4 Barbora Otočková STEREOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NEPRÍRODNÉHO (-)-ENANTIOMÉRU HYACINTACÍNU B2EOSELEKTÍVNA SYNTÉZA NEPRÍRODNÉHO (-)-ENANTIOMÉRU HYACINTACÍNU B2
5 Michal Gavenda Totálna syntéza jaspínu B

Technológie ochrany životného prostredia

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Patrícia Varšová Monitoring liečiv v čistiarenských kaloch Slovenska
2 Lucie Horáčková Metabolity ftalátů a látky DINCH v moči matek a dětí
3 Adrián Farkaš Zvyšovanie obsahu biogénnych prvkov vo vode v reaktore s fluidizovanou vrstvou
4 Vladimír Gajdošík Nanočastice, mikroroboty a nanomedicína
5 Martina Galovičová Inkapsulácia železanov- stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie

Technológie spracovania dreva a papiera, tlačové technológie

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Karina Kulpová Štruktúra lignínu pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
2 Lenka Filipová Izolácia liečivých látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
3 Terézia Hasaliková ŠTÚDIA ZÁMENY ANIONICKÝCH FARBÍV PRI FARBENÍ PAPIERA V HMOTE
4 Lukáš Mareček Príprava adhezív na báze lignínu
5 Richard Nadányi Návrh vhodného spôsobu valorizácie rastlinného zvyšku pri spracovaní Agave Tequilana

Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

PoradiePrezentujúciNázov príspevku
1 Petra Peukertová Zhodnocení obsahu fytokanabinoidů v CBD olejích
2 Kateřina Loupancová CITLIVOST TECHNOLOGICKY NEŽÁDOUCÍCH BAKTERIÍ OCTOVÉHO KVAŠENÍ K SANITAČNÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝM V NÁPOJÁŘSKÉM PRŮMYSLU
3 Denisa Turnerová Stanovení chlorovaných parafínů v rostlinných olejích pomocí GC-HRMS
4 Václav Kadlec Kustovnice čínská – oblíbená „superpotravina“ s residui pesticidů
5 Frederika Mišíková VZTAH MEZI PRVKOVÝM SLOŽENÍM PŮDY A VÍNA
6 Mariya Glushchenko Zhodnocení míry kontaminace mykotoxiny v kukuřičných výrobcích určených pro různé věkové skupiny dětí