M. Bakošová, M. Fikar, Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008, 191pp, ISBN 978-80-227-2841-6

Študenti a zamestanci STU majú prístup k elektronickej verzii knihy cez Dokumentový server AIS.

O publikácii

Publikácia sa zaoberá matematickými základmi riadenia spojitých procesov, ich modelovaním a riadením. Je rozdelená na štyri základné okruhy problémov.

V prvej časti (kapitoly 1-3) sa preberajú matematické základy potrebné pre pochopenie modelovania a riadenia procesov. Ide najmä o riešenie diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie, problematiku prenosových funkcií a ich rozličných zapojení - algebry prenosov. Na základe reprezentácie spojitých systémov pomocou prenosových funkcií sú objasnené pojmy ako stabilita, kmitavosť, či fázovosť.

Druhá časť (kapitola 4) sa venuje modelovaniu základných procesov v chemických technológiách - zásobníkov kvapaliny, výmenníkov tepla, chemických reaktorov. Modelovanie je postavené na znalostiach z materiálových a entalpických bilancií a odvodené modely majú tvar nelineárnych alebo lineárnych diferenciálnych rovníc.

Tretia časť (kapitoly 5-7) sa venuje uzavretému regulačnému obvodu, stabilite a riadeniu procesov. Na základe definovaných kritérií kvality regulácie sú vysvetlené rozličné metódy návrhu regulátorov vychádzajúce či už z teoretických znalostí o riadenom procese (prenosových funkcií), alebo z experimentálnych údajov (prechodových charakteristík). Načrtnutá je aj problematika rozvetvených regulačných obvodov, ktoré sa využívajú v prípade, že jednoduché regulátory nedokážu splniť požiadavky na kvalitu regulácie.

Témou poslednej časti (kapitola 8) sú technické zariadenia riadenia procesov - meracie členy a ventily. Sú objasnené základné princípy merania teploty, tlaku, výšky hladiny a prietoku. Ďalej sú vysvetlené značky používané v technologických schémach.

Errata