Miroslav Fikar - PhD theses proposal 2019/2020


Miroslav Fikar - Témy PhD prác pre 2019/2020


Doktorand pracujúci na nižšie ponúkaných témach bude okrem základného štipendia poberať aj čiastkový plat z projektov APVV a VEGA. Predpokladom pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia je tiež výskumný zahraničný pobyt (minimálne 6 mesiacov) na niektorom z partnerských pracovisk v Európe. Nutnou podmienkou pre doktorandské štúdium je dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

PhD student will obtain the standard allowance plus bonuses from APVV and VEGA projects. PhD takes four years and includes research stay (at least 6 months) with some partner university in Europe.

Optimal Control of Membrane Processes

This research project concerns determination of optimal open and closed-loop control trajectories of membrane separation processes. It investigates individual membrane processes as well as their combination in larger plant units. The project will study theoretical methods and practical application with a laboratory scale membrane process. Theoretical methods include calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, numerical methods of dynamic optimisation.


Optimálne riadenie membránových procesov

Tento projekt sa zaoberá výpočtom optimálnych trajektórií riadenia v otvorenom a uzatvorenom regulačnom obvode membránových separačných procesov. Skúma jednotlivé membránové procesy aj ich kombináciu vo väčších procesných celkoch. Projekt sa bude zaoberať teoretickými metódami ako aj praktickou aplikáciou na laboratórnom zariadení. Teoretické metódy zahŕňajú Pontrjaginov princíp minima, variačný počet, numerické metódy dynamickej optimalizácie.


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS