Miroslav Fikar - PhD theses proposal 2018/2019


Miroslav Fikar - Témy PhD prác pre 2018/2019


Doktorand pracujúci na nižšie ponúkaných témach bude okrem základného štipendia poberať aj čiastkový plat z projektov APVV a VEGA. Predpokladom pre úspešné ukončenie doktorandského štúdia je tiež výskumný zahraničný pobyt (minimálne 6 mesiacov) na niektorom z partnerských pracovisk v Európe. Nutnou podmienkou pre doktorandské štúdium je dobrá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

PhD student will obtain the standard allowance plus bonuses from APVV and VEGA projects. PhD takes four years and includes research stay (at least 6 months) with some partner university in Europe.

Optimal Control of Membrane Processes

This research project concerns determination of optimal open and closed-loop control trajectories of membrane separation processes. It investigates individual membrane processes as well as their combination in larger plant units. The project will study theoretical methods and practical application with a laboratory scale membrane process. Theoretical methods include calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, numerical methods of dynamic optimisation.


Optimálne riadenie membránových procesov

Tento projekt sa zaoberá výpočtom optimálnych trajektórií riadenia v otvorenom a uzatvorenom regulačnom obvode membránových separačných procesov. Skúma jednotlivé membránové procesy aj ich kombináciu vo väčších procesných celkoch. Projekt sa bude zaoberať teoretickými metódami ako aj praktickou aplikáciou na laboratórnom zariadení. Teoretické metódy zahŕňajú Pontrjaginov princíp minima, variačný počet, numerické metódy dynamickej optimalizácie.


Guaranteed parameter estimation

Co-supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD

Guaranteed parameter estimation is a non-asymptotic estimation technique, which, unlike statistical estimation techniques (e.g. least-squares estimation), does not require an assumption on the normal distribution of the noise present in the measured data. This makes it very interesting for practice. This project investigates the possibilities of advancing the present techniques of guaranteed parameter and state estimation to tackle the problems of model validation, handling structural model mismatch and optimal design of experiments. Use of guaranteed estimation for the optimal adaptive control of the dynamic systems will be addressed further. The project of the thesis should be finished with successful demonstration of the developed techniques on a laboratory plant.


Garantovaný odhad parametrov

Konzultant: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD

Garantovaný odhad parametrov predstavuje techniku pre neasymptotické odhadovanie, ktorá, na rozdiel od štatistických metód odhadovania (napr. metóda najmenších štvorcov), nevyžaduje splnenie predpokladu normálneho rozdelenia šumu meraných dát. Táto vlastnosť robí garantovaný odhad veľmi zaujímavým pre praktické využitie. Navrhovaný projekt skúma možnosti rozšírenia súčasných metód garantovaného odhadu parametrov a stavov pri riešení problémov ako validácia modelu, štrukturálna nevhodnosť modelu a optimálny návrh experimentov. Ďalšou dôležitou témou je použitie garantovaného odhadu pre optimálne adaptívne riadenie dynamických systémov. Práca na predkladanej téme by mala byť ukončená experimentálnym overením vyvinutých metód na laboratórnom zariadení.


Predictive Control based on Robust Soft-sensors

Co-supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD

Many process variables, such as chemical compositions of material streams or levels of degradation of the equipment, cannot be measured directly. Despite the availability of modern and cheap sensor technology, many process variables still need to be estimated by using sophisticated algorithms that simultaneously reveal statistically best options (estimates) for the values of the unmeasured variables and the confidence associated with these estimates. The goal of this project is to investigate new avenues in state estimation in order to improve reliability of coupled predictive control algorithms. The project of the thesis should be finished with successful demonstration of the developed techniques on a laboratory plant.


Prediktívne riadenie založené na robustných soft-senzoroch

Konzultant: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD

Mnohé procesné veličiny, ako napríklad zloženie materiálových prúdov či stupeň znehodnotenia zariadenia, nie je možné priamo merať, a teda aj napriek dostupnosti modernej a lacnej meracej techniky je potrebné mnohé procesné premenné odhadovať pomocou sofistikovaných algoritmov, ktoré súčasne odhaľujú štatisticky najlepšie možné hodnoty (odhady) týchto premenných a zároveň udávajú aj dôveryhodnosť týchto odhadov. Cieľom tohto projektu je skúmanie nových metód stavového odhadu a zlepšiť tak spoľahlivosť pridružených algoritmov založených na prediktívnom riadení. Práca na predkladanej téme by mala byť ukončená experimentálnym overením vyvinutých metód na laboratórnom zariadení.


Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS